Lớp 10
10điểm
3 năm trước
Nguyễn Văn Kiên

Kết quả phân tích cho thấy trong phân tử khí CO2 có 27,3% C và 72,7% O theo khối lượng. Biết nguyên tử khối của C là 12,011. Hãy xác định nguyên tử khối của Oxi.
Mình cảm thấy hơi mắc kẹt và không chắc làm thế nào để tiếp tục làm câu hỏi này. Ai có thể giành chút thời gian để giúp mình với được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Ta cũng có thể áp dụng công thức phần trăm khối lượng để tính nguyên tử khối của Oxi. Tỷ lệ phần trăm khối lượng của C và O trong phân tử CO2 là 27,3% và 72,7%. Giả sử ta có 100g CO2, thì ta có 27,3g C và 72,7g O. Từ đó, ta tính được số mol của C và O bằng cách chia khối lượng cho khối lượng mol: số mol C = 27,3g / 12g/mol = 2,275 mol C và số mol O = 72,7g / 16g/mol = 4,55 mol O. Sau đó, ta có thể tính nguyên tử khối của Oxi bằng cách chia tổng khối lượng của C và O cho tổng số mol của chúng: nguyên tử khối của Oxi = (27,3g + 72,7g) / (2,275 mol + 4,55 mol) = 16g/mol.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để xác định nguyên tử khối của Oxi, ta sử dụng công thức tính tỷ lệ phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong phân tử CO2. Ta có tỷ lệ phần trăm khối lượng của C là 27,3% và O là 72,7%. Vậy tỷ lệ khối lượng của C và O trong phân tử CO2 là 27,3g và 72,7g. Giả sử ta có 100g CO2, thì ta có 72,7g Oxi. Từ đó, ta tính được số mol của Oxi bằng cách chia khối lượng cho khối lượng mol: số mol Oxi = 72,7g / 16g/mol = 4,55 mol Oxi. Nguyên tử khối của Oxi có thể tính bằng cách chia khối lượng molar cho số mol: nguyên tử khối của Oxi = 72,7g / 4,55 mol = 16g/mol.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phương pháp giải:

- Đầu tiên, ta cần xác định số mol của C trong phân tử CO2 (mol C) và số mol của O trong phân tử CO2 (mol O).
- Tiếp theo, ta sử dụng nguyên tử khối của C và O để tính nguyên tử khối của Oxi.

Công thức tính số mol:

- Số mol C = (%C / 100) x (khối lượng mẫu / khối lượng mol C)
- Số mol O = (%O / 100) x (khối lượng mẫu / khối lượng mol O)

Công thức tính nguyên tử khối của Oxi:

- Nguyên tử khối của O = (khối lượng O / số mol O)

Câu trả lời:
(Nhập số liệu cụ thể vào công thức tính để tính toán và tìm ra kết quả. Chúng tôi không thể thực hiện phép tính trong câu trả lời vì chúng tôi không nhận dữ liệu số liệu từ khách hàng)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45145 sec| 2252.352 kb