Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Huy

IIl. Give correct form or tense of the verb. 15. If he studied harder, he (pass)..............the entrance exam 16. All buildings in Sweden (heat)............by solar energy in 2015. 17. It's a high time you (begin)..................... to study seriously 18. Ms Mi suggested (take) .............showers to save water. 19. I was pleased (hear).................you've been promoted.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp để giải các câu hỏi 15-19 là điền đúng dạng động từ hoặc thì của động từ.

Câu trả lời:

15. If he studied harder, he would pass the entrance exam.
Hoặc: If he studies harder, he will pass the entrance exam.

16. All buildings in Sweden will be heated by solar energy in 2015.

17. It's a high time you began to study seriously.

18. Ms Mi suggested taking showers to save water.

19. I was pleased to hear that you've been promoted.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
41 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

16. All buildings in Sweden will be heated by solar energy in 2015.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
21 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.30727 sec| 2238.352 kb