Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Đức

I. Cirle the best option to complete each sentence: 1. She’s finished the course, _________? a. isn’t she b. doesn’t she c. didn’t she d. hasn’t she 2. Let’s go out for dinner, _________? a. do we b. don’t we c. will we d. shall we 3. You’ve never had a girlfriend before, _________ you? a. haven’t b. have c. had d. hadn’t 4. You have tea for breakfast, _________ you? a. didn’t b. haven’t c. don’t d. won’t 5. You stopped at the traffic lights, _________ you? a. don’t b. do c. did d. didn’t 6. Many young people want to work for a humanitarian organization, _________ ? a. doesn’t it b. does it c. didn’t they d. don’t they 7. You haven’t met each other, _________? a. have you b. do you c. did you d. will you 8. John gave you the book yesterday, _________? A did he b. didn’t he c. did John d. didn’t it 9. You don’t know where she is, _________? a. don’t you b. do you c. isn’t she d. is she 10. You can speak English, _________ ? a. can’t you b. can you c. do you d. don’t you II. Put a question tag on the end of these sentences: 1. You have heard about that, ________________ ? 2. Nam did the work well, ________________ ? 3. He didn’t have to speak to me, ________________ ? 4. He won’t fall down, ________________ ? 5. You wouldn’t like the window open, ________________ ? 6. He used to beat his wife, ________________ ? 7. She came very late, ________________ ? 8. Come and see me tomorrow, ________________ ? 9. That’s the sort of thing you would do, ________________ ? 10. I’d better go, ________________ ? 11. There’s an examination tomorrow, ________________ ? 12. She’s been studying English for two years, ________________ ? 13. You can’t play tennis today, ________________ ? 14. It is surely sunny today, ________________ ? 15. Beverly will be attending the university in September, ________________ ? 16. I’m never called “Scholar”, ________________ ? 17. No one has come here, ________________ ? 18. Eveybody can learn how to swim, ________________ ? 19. His family often have tea for breakfast, ________________ ? 20. She never works on Sundays, ________________ ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

Phần I:
- Đọc kỹ câu hỏi và chú ý đến ngữ cảnh để xác định giới từ hoặc động từ hợp lý để hoàn thành câu.
- So sánh các lựa chọn và chọn phương án chứa giới từ hoặc động từ phù hợp nhất.

Phần II:
- Đọc kỹ câu hỏi và xác định dạng câu sau đó chọn dạng phù hợp của câu hỏi.
- Suy nghĩ về nghĩa của câu và chọn từ phù hợp để hoàn thành câu.

Câu trả lời:
Phần I:
1. She's finished the course, hasn't she?
2. Let's go out for dinner, shall we?
3. You've never had a girlfriend before, have you?
4. You have tea for breakfast, don't you?
5. You stopped at the traffic lights, didn't you?
6. Many young people want to work for a humanitarian organization, don't they?
7. You haven't met each other, have you?
8. John gave you the book yesterday, didn't he?
9. You don't know where she is, do you?
10. You can speak English, can't you?

Phần II:
1. You have heard about that, haven't you?
2. Nam did the work well, didn't he?
3. He didn't have to speak to me, did he?
4. He won't fall down, will he?
5. You wouldn't like the window open, would you?
6. He used to beat his wife, didn't he?
7. She came very late, didn't she?
8. Come and see me tomorrow, will you?
9. That's the sort of thing you would do, wouldn't you?
10. I'd better go, shouldn't I?
11. There's an examination tomorrow, isn't there?
12. She's been studying English for two years, hasn't she?
13. You can't play tennis today, can you?
14. It's surely sunny today, isn't it?
15. Beverly will be attending the university in September, won't she?
16. I'm never called "Scholar", am I?
17. No one has come here, have they?
18. Everybody can learn how to swim, can't they?
19. His family often have tea for breakfast, don't they?
20. She never works on Sundays, does she?

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.30264 sec| 2263.914 kb