Lớp 9
50điểm
3 năm trước
!Lần đầu hỏi
Nam Việt

I always clean the flat before my mom comes around but she always finds at least one____ of dust
Điền từ phù hợp? Giải thích

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
- Đọc câu hỏi để hiểu ý nghĩa và yêu cầu của nó.
- Xác định các từ đã cho trong câu hỏi và các từ xung quanh câu hỏi để hiểu ngữ cảnh.
- Tìm từ phù hợp để hoàn thành câu.

Câu trả lời: speck

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

I always clean the flat before my mom comes around but she always finds at least one clump of dust.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

I always clean the flat before my mom comes around but she always finds at least one patch of dust.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

I always clean the flat before my mom comes around but she always finds at least one speck of dust.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.43390 sec| 2252.172 kb