Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Đạt

Fill in each gap with a suitable word in the box. (1pt) 1) She's wearing a dress. 2) He's _________ a lot of photos of the wedding. 3) She's _______ the wedding cake. 4) I'm _______ a book. 5) Are you ______ a card for your mum?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
- Đọc câu trước và sau chỗ trống để tìm từ hoặc cụm từ phù hợp về nghĩa và ngữ cảnh.
- Sử dụng từ được cung cấp trong khung để điền vào chỗ trống.

Câu trả lời:
1) She's wearing a dress.
2) He's ____taking____ a lot of photos of the wedding.
3) She's ___decorating____ the wedding cake.
4) I'm ___reading____ a book.
5) Are you ___making____ a card for your mum?

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.31305 sec| 2229.992 kb