Lớp 9
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Giang

Dung dịch đồng sunfat trong nước là một chất lỏng dẫn điện giống nhau kim loại . Trong một cốc đựng dung dịch đồng sunfat , người ta nhúng hai tấm đồng phẳng song song , bằng nhau , cách nhau 4 cm . Độ rộng mỗi tấm là 2 cm , độ sâu của mỗi phần nhúng trong dung dịch là 6 cm . Khi đó điện trở giữa hai tấm đo được là 6,4Ω. a) Hãy tính điện trở suất của dung dịch. b) Giữ nguyên chiếc cốc dung dịch , ta di chuyển hai tấm đồng cho khoảng cách giữa chúng giảm 1 cm , đồng thời kéo cao cả hai tấm lên một đoạn 2 cm , thì điện trở lúc này là ?
Chào mọi người, mình đang cảm thấy khá bối rối. Bạn nào đó có kinh nghiệm có thể giúp mình giải quyết vấn đề này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải câu hỏi:

a) Để tính điện trở suất của dung dịch, ta sử dụng công thức:
R = ρ * (L / A)
Trong đó:
- R là điện trở giữa hai tấm (6,4 Ω).
- ρ là điện trở suất của dung dịch (cần tìm).
- L là khoảng cách giữa hai tấm (4 cm = 0,04 m).
- A là diện tích tiếp xúc giữa hai tấm (2 cm * 6 cm = 0,02 m * 0,06 m = 0,0012 m^2).

Áp dụng công thức trên, ta có:
6,4 = ρ * (0,04 / 0,0012)
ρ ≈ 2,67 Ω·m

Vậy, điện trở suất của dung dịch đồng sunfat là khoảng 2,67 Ω·m.

b) Khi di chuyển hai tấm đồng như mô tả, khoảng cách giữa chúng giảm 1 cm = 0,01 m và độ cao tấm đồng tăng 2 cm = 0,02 m.

Ta cần tính lại điện trở giữa hai tấm theo điều kiện mới. Với khoảng cách và diện tích tiếp xúc đã thay đổi, ta sử dụng công thức:
R' = ρ * (L' / A')
Trong đó:
- R' là điện trở giữa hai tấm sau khi thay đổi (cần tìm).
- ρ là điện trở suất của dung dịch đồng sunfat (2,67 Ω·m, đã tính ở câu a).
- L' là khoảng cách giữa hai tấm mới (3 cm = 0,03 m).
- A' là diện tích tiếp xúc giữa hai tấm mới (2 cm * 8 cm = 0,02 m * 0,08 m = 0,0016 m^2).

Áp dụng công thức trên, ta có:
R' = 2,67 * (0,03 / 0,0016)
R' ≈ 50,06 Ω

Vậy, điện trở giữa hai tấm đồng sau khi thay đổi là khoảng 50,06 Ω.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

b) Khi giảm khoảng cách giữa hai tấm đồng đi 1 cm, tức là cách nhau 3 cm, và kéo cao cả hai tấm lên 2 cm, tức là độ sâu mỗi phần nhúng trong dung dịch là 4 cm. Ta sẽ tính điện trở lúc này bằng công thức tương tự như câu a).
Với cốc dung dịch này, ta có L = 4 cm và A = 2 cm x 4 cm = 8 cm^2.
Từ đó, điện trở suất của dung dịch mới là: ρ' = R/(L/A) = 6.4 Ω / (4 cm / 8 cm^2) = 12.8 Ω.cm^2 (approx).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a) Để tính điện trở suất của dung dịch, ta sử dụng công thức: R = ρ * (L/A), trong đó R là điện trở, ρ là điện trở suất của dung dịch, L là độ dài của dung dịch, A là diện tích tiết diện đồng dẫn điện.
Trong trường hợp này, ta có cốc dung dịch có chiều dài L = 6 cm và diện tích tiết diện là A = 2 cm x 6 cm = 12 cm^2.
Vậy, điện trở suất của dung dịch là: ρ = R/(L/A) = 6.4 Ω / (6 cm / 12 cm^2) = 2.133 Ω.cm^2 (approx)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

b) Khi giảm khoảng cách giữa hai tấm đi 1 cm và kéo cao cả hai tấm lên 2 cm, áp dụng công thức R = (ρ * L) / (S * d) trong đó L = (6 - 1)cm = 5cm, d = (4 - 1)cm = 3cm, và ρ = (6.4 * 2 * 4) / 6 ≈ 10.67 Ω/cm đã tính ở câu a). Thay các giá trị vào công thức, ta có R = (10.67 * 5) / (2 * 3) ≈ 9 Ω.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

b) Khi giảm khoảng cách giữa hai tấm đi 1 cm và kéo cao cả hai tấm lên 2 cm, áp dụng công thức R = (ρ * L) / (S * d) trong đó L = (6 - 1)cm = 5cm, d = (4 - 1)cm = 3cm, và ρ = 10.67 Ω/cm đã tính ở câu a). Thay các giá trị vào công thức, ta có R = (10.67 * 5) / (2 * 3) ≈ 9 Ω.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47120 sec| 2263.945 kb