Lớp 2
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Đạt

Có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số?? Ai trả lời thì kb với mình nha.
Xin chào cả nhà, mình đang làm một dự án và vướng mắc một vấn đề nan giải. Bạn nào có thể đóng góp ý kiến để giúp mình vượt qua không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta có thể thực hiện các bước sau:
1. Liệt kê các số từ 10 đến 99.
2. Đếm số lượng các số đã liệt kê.

Bước 1:
Ta sử dụng 2 vòng lặp for để liệt kê các số từ 10 đến 99. Vòng lặp đầu tiên lặp từ 1 đến 9, đại diện cho chữ số hàng chục. Vòng lặp thứ hai lặp từ 0 đến 9, đại diện cho chữ số hàng đơn vị. Khi lặp, ta ghép hai chữ số lại để tạo thành số có 2 chữ số.

Bước 2:
Mỗi lần lặp trong vòng lặp, ta tăng biến đếm lên 1. Cuối cùng, ta sẽ có số lượng các số có 2 chữ số đã liệt kê.

Sau khi thực hiện các bước trên, ta sẽ đưa ra câu trả lời là số lượng các số có 2 chữ số.

Ví dụ code giải bằng ngôn ngữ Python:

```python
count = 0

# Bước 1
for tens in range(1, 10):
for units in range(0, 10):
# Bước 2
count += 1

# In kết quả
print("Số lượng các số có 2 chữ số là:", count)
```

Kết quả:
Số lượng các số có 2 chữ số là: 90

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Ta có thể sử dụng công thức tính tổng số phần tử trong một dãy aritmetice (dãy số học) để tính số lượng số có hai chữ số. Đầu tiên, ta tính số phần tử của dãy từ 1 đến 9, tức là 9 phần tử. Tiếp theo, ta tính số phần tử của dãy từ 10 đến 99 bằng công thức: [số phần tử của dãy số học đến 99] - [số phần tử của dãy số học đến 9] = (99 - 10 + 1) - 9 = 90. Tổng số phần tử là 9 + 90 = 99.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Chúng ta có thể sử dụng công thức tính số phần tử trong một dãy hình học theo cách làm sau: Ta chia số có chữ số thứ nhất từ 1 đến 9 thành 9 phần tử. Đối với số từ 10 đến 99, chúng ta sẽ có 10 phần tử cho chữ số thứ nhất và 10 phần tử cho chữ số thứ hai. Vì vậy, tổng số phần tử là 9 + 10 * 10 = 109.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng phương pháp so sánh các phân số thông qua chuyển đổi chung mẫu số.

Phương pháp 1:
Bước 1: Chuyển đổi các phân số về cùng mẫu số:
3/4, 5/8, 4/3, 2/3
Bằng cách nhân mỗi phân số với một số sao cho mẫu số của tất cả các phân số là chung số.

3/4 x 2/2 = 6/8
5/8
4/3 x 8/8 = 32/24
2/3 x 8/8 = 16/24

Bước 2: Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần:
6/8, 5/8, 16/24, 32/24

Phương pháp 2:
Bước 1: Chuyển đổi các phân số về cùng mẫu số:
3/4, 5/8, 4/3, 2/3
Bằng cách nhân mỗi phân số với một số sao cho mẫu số của tất cả các phân số là chung số.

3/4 x 3/3 = 9/12
5/8 x 2/2 = 10/16
4/3 x 4/4 = 16/12
2/3 x 4/4 = 8/12

Bước 2: Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần:
9/12, 10/16, 8/12, 16/12

Câu trả lời:
Phương pháp 1: 6/8, 5/8, 16/24, 32/24
Phương pháp 2: 9/12, 10/16, 8/12, 16/12

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 2
Câu hỏi Lớp 2

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.10345 sec| 2228.961 kb