Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Đức

Choose the best answer 1. _______ yet? A. Have the letters been typed B. Have been the letters typed C. Have the letters typed D. Had the letters typed 2. Mike _______ What's going on in his English class. A. can't understand B.can't be understood C.could have understood D. could have been understood 3. His car needs _______ A.be fixed B.fixing C. to be fixing D. fixed 4. A new hospital _______ in this area. A. are going to be built B.builds C. is going to be built D.is going to build 5. The class for next semester is too large. It ought to _______ in half. A.be divided B. divide C.have divided D.have been divided 6. You had better _______ your chores before Mom gets home. A.be finished B.have finished C.have been finished D.finish 7. The entire can _______ from their mountain home. A.see B.be see C. being seen D.sees 8. I found this book on my desk when I came to class. It must _______ by one of the students in earlier class. A. be left B.have been left C. leave D. have left 9. This car ______________ A.was manufactured in Japan by Toyota last year. B. was manufactured by Toyota in last year in japan C. was manufactured last year in japan by Toyota D last year was manufactured by Toyota in Japan 10. Why did Tom keep making jokes about me? - I don't enioy ________ at A.be laughed B. to be laughed C.laughing D. being laughed

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
- Đọc và hiểu câu hỏi đề bài.
- Phân tích các từ khóa trong câu hỏi để xác định loại câu, thì, ngôi, và chủ từ.
- Đọc các phương án trả lời và chọn phương án đúng nhất dựa trên kiến thức ngữ pháp và cấu trúc câu.

Câu trả lời cho câu hỏi trên:
1. A. Have the letters been typed
2. B. can't be understood
3. D. fixed
4. C. is going to be built
5. A. be divided
6. D. finish
7. B. be seen
8. B. have been left
9. A. was manufactured in Japan by Toyota last year.
10. C. laughing

Các cách làm khác:
2. A. can't understand
5. C. have divided
8. A. be left
9. C. was manufactured last year in Japan by Toyota

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

1. The best answer for question 1 is D. Had the letters typed.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.29557 sec| 2235.195 kb