Lớp 8
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Long

Cho 13 gam Zn phản ứng khí clo thì thu được 2 0,6 gam ZnCl 2 . Tính hiệu suất của phản ứng?
Hello! Mình cần một chút sự giúp đỡ với câu hỏi này, mình không biết phải giải quyết thế nào. Ai có kinh nghiệm xin vui lòng chỉ bảo mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

The percent yield is: percent yield = (0.6 g / 27.06 g) * 100% = 2.21%.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

To calculate the percent yield: percent yield = (actual yield / theoretical yield) * 100%

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Therefore, the theoretical yield of ZnCl2 is: mass = moles * molar mass = 0.1987 mol * 136.29 g/mol = 27.06 g.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47652 sec| 2248.523 kb