Lớp 8
50điểm
2 năm trước
TRINHTRANG

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
- Con người đã ra lệnh cho máy tính như thế nào
- Viết chương trình
- Chương trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 2: Làm quen với CT và NNLT
- NNLT gồm những gì
- Từ khóa và tên
- Cấu trúc chung của chương trình
Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
- Dữ liệu và kiểu dữ liệu
- Các phép toán với dữ liệu kiểu số
- Các phép toán so sánh
- Giao tiếp người với máy tính
Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình
- Biến là công cụ trong chương trình
- Khai báo biến
- Sử dụng biến trong chương trình
- Hằng
Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
- Khái niệm về bài toán và thuật toán
Chào mọi người! Tôi đang tìm kiếm một chút hỗ trợ để giải quyết câu hỏi này. Có ai biết câu trả lời không nhỉ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm của tôi là:
1. Đọc lại câu hỏi và hiểu rõ nội dung cần tìm hiểu.
2. Tìm kiếm thông tin liên quan đến các chủ đề trong câu hỏi, bao gồm cả sách giáo trình, tài liệu online và tìm kiếm trên internet.
3. Đọc kỹ thông tin tìm được và tóm tắt lại những điểm quan trọng.
4. Từ thông tin tìm hiểu được, trả lời câu hỏi bằng cách sắp xếp và trình bày thông tin một cách rõ ràng và logic.

Câu trả lời cho câu hỏi trên:
Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
- Con người đã ra lệnh cho máy tính thông qua giao diện đồ họa hoặc thông qua việc viết mã lệnh.
- Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình như Python, C++, Java, v.v.
- Chương trình là tập hợp các câu lệnh được viết bằng ngôn ngữ lập trình, để máy tính hiểu và thực hiện công việc cần thiết.

Bài 2: Làm quen với CT và NNLT
- NNLT (Ngôn ngữ lập trình) là tập hợp các quy tắc và cú pháp mà người lập trình sử dụng để viết chương trình.
- Từ khóa và tên là các từ ngữ đặc biệt trong ngôn ngữ lập trình, được dùng để thực hiện một chức năng cụ thể trong chương trình.
- Cấu trúc chung của một chương trình gồm khai báo thư viện, hàm chính và các lệnh điều khiển.

Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
- Dữ liệu là thông tin được sử dụng và xử lý trong chương trình.
- Kiểu dữ liệu định nghĩa cách dữ liệu được lưu trữ và xử lý trong máy tính.
- Các phép toán với dữ liệu kiểu số bao gồm cộng, trừ, nhân, chia, và phép tính modulo.
- Các phép toán so sánh được sử dụng để so sánh giá trị của hai biến hoặc dữ liệu.
- Giao tiếp người với máy tính được thực hiện thông qua giao diện đồ họa hoặc giao diện dòng lệnh.

Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình
- Biến là một công cụ trong chương trình để lưu trữ và thay đổi giá trị của dữ liệu.
- Khai báo biến là việc xác định kiểu dữ liệu và tên biến mà chúng ta muốn sử dụng trong chương trình.
- Sử dụng biến trong chương trình để gán giá trị, thực hiện phép toán và tương互 tác với dữ liệu khác.
- Hằng là một giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình.

Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
- Khái niệm về bài toán là vấn đề được đưa ra và cần giải quyết trong chương trình.
- Thuật toán là quá trình giải quyết bài toán theo một loạt các bước cụ thể.
- Bước đầu tiên để tạo chương trình là phân tích bài toán và xác định thuật toán cần thực hiện. Sau đó, viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình và kiểm tra kết quả.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Trong bài 4, biến được sử dụng làm công cụ trong chương trình để lưu trữ và thay đổi giá trị của dữ liệu. Để sử dụng biến, ta phải khai báo biến trước khi sử dụng. Biến có thể được gán giá trị và được sử dụng trong các câu lệnh và biểu thức. Hằng là một loại biến có giá trị cố định và không thay đổi trong suốt chương trình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Trong bài 3, dữ liệu là thông tin được sử dụng và xử lý trong chương trình. Để biểu diễn dữ liệu, chúng ta sử dụng các kiểu dữ liệu như số nguyên, số thực, chuỗi ký tự, và logic. Các phép toán với dữ liệu kiểu số bao gồm cộng, trừ, nhân, chia và phép chia lấy dư. Các phép toán so sánh được sử dụng để so sánh giá trị của các biến.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Trong bài 2, ngôn ngữ lập trình (NNLT) bao gồm các quy tắc và cú pháp được sử dụng để viết chương trình. Các từ khóa và tên biến được sử dụng để định danh và thực hiện các thao tác trong chương trình. Cấu trúc chung của chương trình bao gồm các phần như khai báo, câu lệnh, và hàm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Trong bài 1, con người ra lệnh cho máy tính bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình. Người dùng viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình và sau đó chạy chương trình đó trên máy tính. Chương trình sẽ chạy theo các lệnh mà người dùng đã viết.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Tin học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49000 sec| 2262.539 kb