Lớp 8
50điểm
2 năm trước
TRINHTRANG

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
- Con người đã ra lệnh cho máy tính như thế nào
- Viết chương trình
- Chương trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 2: Làm quen với CT và NNLT
- NNLT gồm những gì
- Từ khóa và tên
- Cấu trúc chung của chương trình
Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
- Dữ liệu và kiểu dữ liệu
- Các phép toán với dữ liệu kiểu số
- Các phép toán so sánh
- Giao tiếp người với máy tính
Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình
- Biến là công cụ trong chương trình
- Khai báo biến
- Sử dụng biến trong chương trình
- Hằng
Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
- Khái niệm về bài toán và thuật toán
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, mình còn khá mới mẻ, tấm chiếu mới và cần sự giúp đỡ. Có ai đó có thể giải đáp giúp mình về câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc và hiểu câu hỏi: Đầu tiên, đọc câu hỏi một cách cẩn thận để hiểu rõ yêu cầu của nó.

2. Tìm kiếm thông tin: Tìm kiếm thông tin liên quan đến câu hỏi từ các nguồn đáng tin cậy như sách giáo trình, sách tham khảo, bài giảng, trang web chuyên về tin học, v.v.

3. Tóm tắt thông tin: Tóm tắt những điểm chính và quan trọng liên quan đến câu hỏi. Sắp xếp thông tin theo trình tự logic để dễ hiểu và ghi nhớ.

4. Trả lời câu hỏi: Sử dụng thông tin đã tìm kiếm và tóm tắt, cung cấp các câu trả lời cho từng phần câu hỏi.

5. Kiểm tra và sắp xếp: Kiểm tra lại câu trả lời để đảm bảo tính chính xác và hoàn thiện. Sắp xếp câu trả lời một cách rõ ràng và có cấu trúc để dễ đọc và hiểu.

Câu trả lời cho câu hỏi:

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính - Con người đã ra lệnh cho máy tính như thế nào - Viết chương trình - Chương trình và ngôn ngữ lập trình
- Con người ra lệnh cho máy tính bằng cách viết và chạy chương trình máy tính.
- Viết chương trình là việc sử dụng ngôn ngữ lập trình để tạo ra một dãy các lệnh và đưa chúng vào một tệp tin.
- Chương trình là một dãy các lệnh hoặc hướng dẫn mà máy tính có thể hiểu và thực hiện.
- Ngôn ngữ lập trình là một tập các công cụ và quy tắc để viết chương trình. Có nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như Python, Java, C++, v.v.

Bài 2: Làm quen với CT và NNLT - NNLT gồm những gì - Từ khóa và tên - Cấu trúc chung của chương trình
- NNLT (Ngôn ngữ lập trình) bao gồm một tập các quy tắc và cú pháp để viết chương trình.
- Từ khóa và tên là những từ đã được định nghĩa trong ngôn ngữ lập trình và có ý nghĩa đặc biệt. Ví dụ: for, while, if, else, v.v.
- Cấu trúc chung của một chương trình bao gồm phần khai báo biến, phần thân chương trình và phần kết thúc.

Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu - Dữ liệu và kiểu dữ liệu - Các phép toán với dữ liệu kiểu số - Các phép toán so sánh - Giao tiếp người với máy tính
- Dữ liệu là thông tin hoặc giá trị mà máy tính đọc, lưu trữ và xử lý.
- Kiểu dữ liệu là các loại dữ liệu có cấu trúc và quy định cách máy tính xử lý và lưu trữ chúng.
- Các phép toán với dữ liệu kiểu số bao gồm các phép cộng, trừ, nhân, chia và modulo.
- Các phép toán so sánh được sử dụng để so sánh giữa các giá trị, ví dụ: bằng, không bằng, lớn hơn, nhỏ hơn, v.v.
- Giao tiếp người với máy tính có thể được thực hiện thông qua việc nhập liệu (input) và hiển thị kết quả (output).

Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình - Biến là công cụ trong chương trình - Khai báo biến - Sử dụng biến trong chương trình - Hằng
- Biến là một vùng lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ của máy tính và được đặt tên để tham chiếu đến nó.
- Khai báo biến là một quy trình trong ngôn ngữ lập trình để xác định tên, kiểu dữ liệu và giá trị ban đầu của biến.
- Sử dụng biến trong chương trình là việc gán giá trị cho biến và sử dụng biến trong các phép toán và lệnh khác.
- Hằng là một biến có giá trị cố định và không thay đổi trong quá trình thực thi chương trình.

Bài 5: Từ bài toán đến chương trình - Khái niệm về bài toán và thuật toán
- Bài toán là một vấn đề cần giải quyết hoặc một tình huống thực tế mà cần tìm ra một cách thức để đạt được mục tiêu.
- Thuật toán là một bước-by-bước giải pháp để giải quyết bài toán. Nó bao gồm các bước cụ thể và rõ ràng để thực hiện từng công việc. Thuật toán có thể được biểu diễn bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc ngôn ngữ lập trình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Bài 2: Làm quen với CT và NNLT - NNLT gồm những gì - Từ khóa và tên - Cấu trúc chung của chương trình. Ngôn ngữ lập trình (NNLT) là một hệ thống ký hiệu và quy tắc được sử dụng để viết các chương trình máy tính. NNLT được gồm các thành phần như từ khóa và tên gọi, cấu trúc điều khiển, cấu trúc dữ liệu, hằng số và biến. Từ khóa là những từ có ý nghĩa đặc biệt trong ngôn ngữ lập trình và không thể sử dụng làm tên cho biến hay hàm. Cấu trúc chung của một chương trình bao gồm phần khai báo, phần chương trình chính và phần kết thúc, trong đó khai báo dùng để khai báo biến và hằng số, phần chương trình chính chứa các câu lệnh và chỉ thị, còn phần kết thúc dùng để kết thúc chương trình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính - Con người đã ra lệnh cho máy tính như thế nào - Viết chương trình - Chương trình và ngôn ngữ lập trình. Trên máy tính, người dùng có thể ra lệnh cho máy tính thông qua việc sử dụng các bộ phận nhập liệu như bàn phím, chuột, hoặc giao diện người dùng. Người dùng có thể viết một chương trình bằng một ngôn ngữ lập trình như Python hay Java. Chương trình là tập hợp các câu lệnh và chỉ thị mà máy tính có thể hiểu và thực hiện. Người dùng sẽ viết chương trình theo syntax của ngôn ngữ lập trình để gửi lệnh cho máy tính xử lý.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Tin học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46266 sec| 2274.539 kb