Lớp 10
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Giang

1, You must submit articles for the magazine by June 18th. -> The final date 2, When are the council going to do ST about the city's traffic problem ? -> It's high time ST 3, They estimated the price, including all the costs. -> Taking 4, Nothing was done about it . -> nobody 4, It isn't a habit of mine to sleep in the afternoon. -> I am

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc câu hỏi và xác định yêu cầu của nó.
2. Đọc lại câu hỏi gốc để hiểu rõ nghĩa và ngữ cảnh của câu.
3. Tìm điểm chung hoặc biến đổi giữa từ/cụm từ đã cho và các từ/cụm từ trong đáp án để tìm ra câu trả lời chính xác.
4. Xác định cấu trúc ngữ pháp và thay thế các từ/cụm từ tương ứng vào câu trả lời.

Câu trả lời:

1. The final date for submitting articles for the magazine is June 18th.
2. It's high time the council did something about the city's traffic problem.
3. Taking all the costs into consideration, they estimated the price.
4. Nobody did anything about it.
5. I am not accustomed to sleeping in the afternoon.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Taking all the costs into consideration, they estimated the price.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45106 sec| 2257.938 kb