Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Linh

1. What is your name? She asked me....... 2. How many children do you have? They asked her........ 3. What exam will you take? I asked …………………… 4. Where is he from? I asked Minh................. 5. She asked me : “How old are you now ?”  She asked me……………………………………………………………………………… 6. John said : “How long does it take you to get to London, Mary ?”  John asked Mary ……………………………………………………………………………………… 7. The policeman asked the little girl : “What’s your name ?”  The policeman asked the little girl………………………………………………………………… 8. He said : “Where can I find her in this town ?”  He asked me ………………………………………………………………………… 9. Helen said : “What did you say, Jack ?”  Helen asked Jack …………………………………………………………………………

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để trả lời câu hỏi, ta cần sử dụng cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Cụ thể:

1. She asked me, "What is your name?"
- She asked me what my name was.

2. They asked her, "How many children do you have?"
- They asked her how many children she had.

3. I asked, "What exam will you take?"
- I asked what exam she would take.

4. I asked Minh, "Where is he from?"
- I asked Minh where he was from.

5. She asked me, "How old are you now?"
- She asked me how old I was then.

6. John said, "How long does it take you to get to London, Mary?"
- John asked Mary how long it took her to get to London.

7. The policeman asked the little girl, "What's your name?"
- The policeman asked the little girl what her name was.

8. He said, "Where can I find her in this town?"
- He asked me where he could find her in that town.

9. Helen said, "What did you say, Jack?"
- Helen asked Jack what he had said.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.32324 sec| 2249.914 kb