Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Việt

1. She is bored          getting up early .           A.with                  B.in                       C.of                               D. to 2.Great Heart Charity is a                organisation .They do not work for money .         A. profitable                 B . non-profit                  C.community                        D.common  3. We all enjoy the play so much that we                   for ten minutes.         A.smiled                  B.screamed                      C.cried                D.applauded

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

- Đọc hiểu câu hỏi và lựa chọn từ đúng điền vào chỗ trống.
- Xem xét ý nghĩa của câu để chọn từ phù hợp.

Câu trả lời:

1. She is bored getting up early.
=> Chọn từ: B. in
=> She is bored in getting up early.

2. Great Heart Charity is a organisation. They do not work for money.
=> Chọn từ: B. non-profit
=> Great Heart Charity is a non-profit organisation. They do not work for money.

3. We all enjoy the play so much that we for ten minutes.
=> Chọn từ: D. applauded
=> We all enjoy the play so much that we applauded for ten minutes.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.25148 sec| 2234.508 kb