Lớp 10
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
Dương Thị Thu Hiền

1.Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox, theo phương trình x=2t+2t2 trong đó x= mét t= giây.Vận tốc của chất điểm lúc t=5s là bao nhiêu.
2.Một vật chuyển động tròn đều với tóc độ góc 31,4 rad/s.Tìm chu kì quay của vật.
3.Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều.Sau 1 phút tàu đạt tóc độ 60m/s.Quãng đường mà tàu đi được trong 1 phút là bao nhiêu.
4.Một đoàn tàu rời ga chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,1m/s2 .Tàu đạt đến vận tốc bao nhiêu khi đi được quãng đường dài 500m.
5.Hai bến sông A và B cách nhau 30km theo đường thẳng.Biết vận tốc của canô khi nước không chảy là 16km/h và vận tốc của nước so với bờ sông là 4km/h.Thời gian cano đi từ A đến B rồi quay trở lại A là bao nhiêu.
1.Một ô tô đang chạy thẳng đều với tốc độ 40m/s bổng tăng ga chuyển động nhanh dần đều.Tính gia tốc của xe biết rằng sau khi chạy được quãng đường 1000m thì ô tô đạt tốc độ 60m/s.
2.Một ô tô chuyển động trên một đoạn thẳng và có vận tốc luôn bằng 80km/h.Bến xe nằm ở đầu đoạn thẳng và xe ô tô xuất phát từ một điểm cách bến xe 3km.Chọn bến xe làm vật mốc, chọn thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dương.Phương trình chuyển động của xe ô tô trên đoạn đường thẳng này là gì.
3.Trên đường thẳng tại 2 điểm A và B cách nhau 10km có 2 ô tô xuất phát cùng lúc và chuyển động ngược chiều.Ô tô xuất phát từ A co vận tốc 60km/h và ô tô B có tốc độ 40km/h.Lấy gốc là thời gian xuất phát tọa độ ở A.Tìm phương trình chuyển động của 2 xe.
4.Hai ô tô A và B chạy cùng chiều trên cùng 1 đoạn đường với vận tốc 30km/h và 40km/h.Vận tốc của ô tô A so với ô tô B bằng bao nhiêu.
3.Một vật chuyển động thẳng có pt: x=30 + 4t - t2(cm;s) Tính quãng đường vật đi từ thời điểm t1= 1s đến thời điểm t2= 2s.
4.Một ô tô đang chuyển động với v=36km/h sau 5s xe đạt v=14m/s.Gia tốc của xe là bao nhiêu.
5.Một đồng hồ treo tường có kim phút dài 12 cm kim giờ dài 8cm.Cho rằng các kim quay đều.Tỉ số tốc độ dài của điềm đầu kim phút và kim giờ là bao nhiêu.
Mn giải giúp e bài này với ạ.E đang cần gấp ạ.
Các pro ơi, mình đang cần sự trợ giúp! Ai có thể hướng dẫn mình cách trả lời câu hỏi này được không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

1. Để tính vận tốc của chất điểm tại thời điểm t=5s, ta cần tính đạo hàm của phương trình chuyển động theo thời gian.
Chúng ta có phương trình chuyển động x=2t+2t^2
Đạo hàm của x theo t: v = dx / dt = 2 + 4t

Khi t=5s, ta tính với v=2 + 4t
v = 2 + 4(5) = 2 + 20 = 22 (m/s)

2. Chu kì quay của vật tròn đều được tính bằng công thức T = 2π / ω
Với tốc độ góc ω = 31.4 rad/s
Chu kì quay T = 2π / 31.4
≈ 0.2 s

3. Để tính quãng đường mà*** đi được trong 1 phút, ta cần tính vận tốc của*** sau 1 phút.
Vận tốc đạt được sau 1 phút là 60 m/s.
Quãng đường được tính bằng công thức d = v * t = 60 * 60 = 3600 m.

4. Để tính vận tốc tại quãng đường 500 m, ta sẽ sử dụng công thức v^2 = u^2 + 2as.
Ta đã biết u = 0 (vận tốc ban đầu), a = 0.1 m/s^2 (gia tốc) và s = 500 m.
Substituting the known values into the formula, we get:
v^2 = 0^2 + 2 * 0.1 * 500
v^2 = 100
v = √100 = 10 m/s

5. Để tính thời gian cano đi từ A đến B và quay trở lại A, ta sẽ tính thời gian đi từ A đến B và thời gian quay trở lại A sau đó cộng lại.
Thời gian cano đi từ A đến B tính bằng công thức t = d/v, với d là khoảng cách giữa A và B, và v là vận tốc của cano.
Khoảng cách giữa A và B là 30 km và vận tốc của cano là (16 km/h + 4 km/h) = 20 km/h.
Tính được t = 30 km / 20 km/h = 1.5 h

1. Gia tốc của xe được tính bằng công thức:
a = (v - u) / t
Trong đó, u là vận tốc ban đầu, v là vận tốc cuối cùng, và t là thời gian.
Substituting the known values into the formula, we get:
a = (60 m/s - 40 m/s) / 1000 m = 0.02 m/s^2

2. Phương trình chuyển động của xe ô tô trên đoạn đường thẳng này là:
x = v * t
Với vận tốc luôn bằng 80 km/h = 80,000 m/h = 80,000 / 3600 m/s ≈ 22.22 m/s.
Với thời điểm bắt đầu làm mốc thời gian, phương trình chuyển động của xe ô tô là:
x = 22.22 * t

3. Phương trình chuyển động của ô tô A (vận tốc 60 km/h = 16.67 m/s) là:
xA = 16.67 * t

Phương trình chuyển động của ô tô B (vận tốc 40 km/h = 11.11 m/s) là:
xB = 11.11 * t

4. Vận tốc của ô tô A so với ô tô B được tính bằng công thức:
vAB = vA - vB
Substituting the known values into the formula, we get:
vAB = 30 km/h - 40 km/h
= -10 km/h

3. Quãng đường vật đi từ thời điểm t1 đến t2 được tính bằng công thức:
S = ∫(t1 -> t2) v dt
Trong đó, v là vận tốc của vật và t là thời gian.

Substituting the given equation of motion x = 30 + 4t - t^2 into the formula, we get:
S = ∫(1s -> 2s) (30 + 4t - t^2) dt
= [30t + 2t^2 - (1/3)t^3] (1s -> 2s)
= (60 + 8 - (8/3)) - (30 + 2 - (1/3))
= 46 2/3 cm

4. Gia tốc của xe được tính bằng công thức:
a = (v - u) / t
Trong đó, u là vận tốc ban đầu, v là vận tốc cuối cùng, và t là thời gian.

Substituting the known values into the formula, we get:
a = (14 m/s - 36 km/h) / 5 s
= (14 m/s - 10 m/s) / 5 s
= -0.8 m/s^2

5. Tỉ số tốc độ dài của đầu kim phút và kim giờ được tính bằng công thức:
vphút / vgiờ = dphút / dgiờ

Substituting the known values into the formula, we get:
vphút / vgiờ = 12 cm / 8 cm
= 1.5

Vậy tỉ số tốc độ dài của đầu kim phút và kim giờ là 1.5.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

2. Chu kì quay của vật chuyển động tròn đều được tính bằng công thức T = 2π/ω, trong đó T là chu kì quay, ω là tốc độ góc. Thay ω = 31.4 rad/s vào ta có T = 2π/31.4 = 0.2 s.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

1. Vận tốc của chất điểm lúc t=5s được tính bằng đạo hàm của phương trình chuyển động x=2t+2t^2, ta có v = dx/dt = 2 + 4t. Thay t=5s vào ta có v = 2 + 4(5) = 22 m/s.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47668 sec| 2268.977 kb