Lớp 8
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Phương

1. Four countries....................(visit) by John so far. 2. London .........(have) a population of eight million people. 3. The Statue of Liberty in New York in a moument which......(symbolize) freedom. 4.He(A) said he would go(B) to(C) England next week(D). 5.Nam(A) wishes(B) he can speak(C) English fluently(D).

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Đọc kỹ câu hỏi và hiểu ý nghĩa của từng từ và cụm từ trong câu.
2. Xác định thì và cấu trúc câu cần sử dụng dựa trên ngữ cảnh và ý nghĩa của câu.
3. Sử dụng các từ vựng và ngữ pháp phù hợp để hoàn thành câu trả lời.

Câu trả lời:
1. Four countries have been visited by John so far. (four countries là chủ ngữ, visit là động từ ở thì hiện tại hoàn thành, đã không chỉ ra thời gian cụ thể, nên ta sử dụng bị động để nhấn mạnh hành động)
John has visited four countries so far. (cách khác sử dụng thì hiện tại hoàn thành chủ động)
2. London has a population of eight million people. (câu này ở thì hiện tại, không thay đổi)
3. The Statue of Liberty in New York is a monument which symbolizes freedom. (which symbolizes freedom là mệnh đề quan hệ, quy ước ngữ pháp sử dụng mệnh đề quan hệ để mở rộng ý kiến cho câu chính)
4. He said he would go to England next week. (câu này ở thì quá khứ đơn, nên would là dạng quá khứ của will được sử dụng để diễn tả ý chí)
5. Nam wishes he could speak English fluently. (câu này ở thì quá khứ, nên sử dụng could để diễn đạt khả năng ảo)
Nam wishes he can speak English fluently. (câu này ở thì hiện tại, sử dụng can để diễn đạt khả năng có thật)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48769 sec| 2244.828 kb