Lớp 10
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Ngọc

(2 điểm). Xét quá trình đốt cháy khí propane C3H8(g):                                                          C3H8(g) + 5O2(g) \(\rightarrow\) 3CO2(g) + 4H2O(g) a) Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng dựa vào bảng nhiệt tạo thành của hợp chất và dựa vào dựa vào bảng năng lượng liên kết. Biết nhiệt tạo thành của C3H8(g); CO2(g) và H2O(g) lần lượt là : –105,00; –393,50 và –241,82 kJ/mol. Biết EC-H = 418 kJ/mol; EC-C = 346 kJ/mol;  EO=O = 494 kJ/mol; EC=O = 732 kJ/mol và EO-H = 459 kJ/mol. b) So sánh hai giá trị đó và nếu có sự khác biệt, hãy giải thích tại sao lại có sự khác biệt đó ?
Chào cả nhà, mình đang gặp chút vấn đề khó khăn và thực sự cần sự giúp đỡ của mọi người. Ai biết chỉ giúp mình với nhé!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
a) Ta có biểu thức biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng là:

ΔH° = ΣΔH°(sản phẩm) - ΣΔH°(ph reactant)

Áp dụng bảng nhiệt tạo thành của các chất được cho và công thức trên, ta có:

ΔH° = [3*(-393.50) + 4*(-241.82)] - [-105.00 + 5*0]

Hãy tính giá trị của đại lượng này.

b) So sánh hai giá trị được tính toán trong câu a) với nhau và giải thích tại sao lại có sự khác biệt giữa các giá trị này.

Câu trả lời:
a) Ta tính được giá trị của ΔH° là ...
Nếu có cách giải bằng cách khác, ta có thể tính toán giá trị ΔH° bằng cách sử dụng bảng năng lượng liên kết.

b) So sánh hai giá trị được tính toán, ta thấy có sự khác biệt là ...
Sự khác biệt này có thể do sai số trong quá trình tính toán hoặc do sự không chính xác trong bảng nhiệt tạo thành và bảng năng lượng liên kết được sử dụng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

a) Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng dựa vào bảng nhiệt tạo thành:
ΔH = (3(-393.50) + 4(-241.82) - (-105.00) ) kJ/mol
ΔH = -2220.96 kJ/mol.

b) Dựa vào bảng năng lượng liên kết để tính biến thiên enthalpy chuẩn:
ΔH = (3(3 x 346) + 4(2 x 459) - 1(8 x 418) ) kJ/mol
ΔH = -2204 kJ/mol.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

a) Dựa vào bảng nhiệt tạo thành của C3H8(g), CO2(g) và H2O(g), ta có:
ΔH = (3(-393.50) + 4(-241.82) - (-105.00) ) kJ/mol
ΔH = -2220.96 kJ/mol.

b) Dựa vào bảng năng lượng liên kết, ta tính được:
ΔH = (3(3 x 346) + 4(2 x 459) - 1(8 x 418) ) kJ/mol
ΔH = -2204 kJ/mol.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

a) Để tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng, ta sử dụng công thức: ΔH = (Sản phẩm - Chất phản ứng) x Số mol phản ứng. Dựa vào bảng nhiệt tạo thành của C3H8(g), CO2(g) và H2O(g), ta có:
ΔH = (3( -393.50) + 4(-241.82) - 1(-105.00) ) kJ/mol
ΔH = -2220.96 kJ/mol.

b) Để tính biến thiên enthalpy chuẩn dựa vào bảng năng lượng liên kết, ta sử dụng công thức: ΔH = (E năng lượng cắt liên kết trong chất phản ứng - E năng lượng tạo thành liên kết trong sản phẩm) x Số mol phản ứng. Dựa vào bảng năng lượng liên kết, ta tính được:
ΔH = (3(3 x 346) + 4(2 x 459) - 1(8 x 418) ) kJ/mol
ΔH = -2204 kJ/mol.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45710 sec| 2261.164 kb