Sách giáo khoa (SGK) - Sinh họclớp 12

Sách giáo khoa (SGK) - Sinh họclớp 12
 • Danh mục

  Sách giáo khoa (SGK) lớp 12

 • Tình trạng Tóm tắt

  Sách giáo khoa (SGK) - Sinh họclớp 12 - bản PDF online - Link download - Bản PDF + Drive - Sách mới 2024. Bạn có thể mua trực tiếp tại hiệu sách

Nội dung Sách giáo khoa (SGK) - Sinh họclớp 12 Bản PDF

 

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 12

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 12 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

 • Phần năm. DI TRUYỀN HỌC

Chương I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

 • Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
 • Bài 2. Phiên mã và dịch mã
 • Bài 3. Điều hoà hoạt động gen
 • Bài 4. Đột biến gen
 • Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
 • Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
 • Bài 7. Thực hành :Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời

Chương II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

 • Bài 8. Quy luật Menđen: Quy luật phân li
 • Bài 9. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập
 • Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
 • Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen
 • Bài 12. Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
 • Bài 13. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
 • Bài 14. Thực hành : Lai giống
 • Bài 15. Bài tập chương I và chương II

Chương III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

 • Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể
 • Bài 17. Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

Chương IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

 • Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp 80
 • Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
 • Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen

Chương V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

 • Bài 21. Di truyền y học
 • Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của Di truyền học
 • Bài 23. Ôn tập phần Di truyền học
 • Phần sáu. TIẾN HOÁ

Chương I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ

 • Bài 24. Các bằng chứng tiến hoá
 • Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn
 • Bài 26. Học thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại
 • Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi
 • Bài 28. Loài
 • Bài 29. Quá trình hình thành loài
 • Bài 30. Quá trình hình thành loài (tiếp theo)
 • Bài 31. Tiến hoá lớn

Chương II. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

 • Bài 32. Nguồn gốc sự sống
 • Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
 • Bài 34. Sự phát sinh loài người
 • Phần bảy. SINH THÁI HỌC

Chương I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

 • Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
 • Bài 36. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
 • Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
 • Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
 • Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Chương II. QUẦN XÃ SINH VẬT

 • Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
 • Bài 41. Diễn thế sinh thái

Chương III. HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 • Bài 42. Hệ sinh thái
 • Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
 • Bài 44. Chu trình sinh địa hoá và sinh quyển
 • Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
 • Bài 46. Thực hành : Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
 • Bài 47. Ôn tập phần Tiến hoá và Sinh thái học
 • Bài 48. Ôn tập chương trình Sinh học cấp Trung học phổ thông
Cuốn sách "Sách giáo khoa (SGK) - Sinh họclớp 12 " là một cuốn sách giáo trình dành cho học sinh lớp 12, được thiết kế để giúp các em hiểu và nắm vững kiến thức về di truyền học, tiến hóa và sinh thái học. Sách được chia thành bảy phần chính. Phần đầu tiên là "Di truyền học", gồm các chương từ I đến V. Chương I tìm hiểu về cơ chế di truyền và biến dị, bao gồm các nội dung như mã di truyền, quá trình nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã gen, điều hoà hoạt động gen, đột biến gen và nhiễm sắc thể. Chương II tập trung vào tính quy luật của hiện tượng di truyền, bao gồm quy luật phân li Menđen, tương tác gen và tác động đa hiệu của gen. Chương III nghiên cứu về di truyền học quần thể, bao gồm cấu trúc di truyền của quần thể. Chương IV tập trung vào ứng dụng di truyền học, bao gồm chọn giống vật nuôi và cây trồng, công nghệ gen và phương pháp gây đột biến. Chương V nghiên cứu về di truyền học người, bao gồm di truyền y học và bảo vệ vốn gen của loài người. Phần tiếp theo là "Tiến hoá", được chia thành hai chương. Chương I giới thiệu về bằng chứng và cơ chế tiến hoá, bao gồm các nội dung như bằng chứng tiến hoá, học thuyết Lamac và Đacuyn, học thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại. Chương II nghiên cứu về sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất, bao gồm nguồn gốc sự sống, sự phát triển của sinh giới và sự phát sinh loài người. Phần tiếp theo là "Sinh thái học", gồm hai chương. Chương I tìm hiểu về cá thể và quần thể sinh vật, bao gồm môi trường sống, quần thể sinh vật và các đặc trưng cơ bản của quần thể. Chương II tập trung vào quần xã sinh vật, bao gồm quần xã sinh vật và diễn thế sinh thái. Cuối cùng, phần "Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường" được chia thành ba chương. Chương III nghiên cứu về hệ sinh thái, bao gồm các nội dung như chu trình sinh địa hoá và sinh quyển, dòng năng lượng trong hệ sinh thái và quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên. Tổng cộng, cuốn sách có tổng cộng 48 bài học với nhiều bài tập và thực hành để giúp học sinh nắm vững kiến thức. Cuốn sách có cấu trúc logic, dễ hiểu và có ví dụ minh họa để giúp học sinh áp dụng kiến thức vào thực tế. "Sách giáo khoa (SGK) - Sinh họclớp 12 " là một nguồn tài liệu quan trọng giúp học sinh hiểu và tiếp cận với những kiến thức căn bản về sinh học ở cấp độ lớp 12.
Bình luận (0)
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Đặt câu hỏi
0.07350 sec| 2156.844 kb