Sách giáo khoa (SGK) - Lịch sửlớp 7

Sách giáo khoa (SGK) - Lịch sửlớp 7
 • Danh mục

  Sách giáo khoa (SGK) lớp 7

 • Tình trạng Tóm tắt

  Sách giáo khoa (SGK) - Lịch sửlớp 7 - bản PDF online - Link download - Bản PDF + Drive - Sách mới 2024. Bạn có thể mua trực tiếp tại hiệu sách

Nội dung Sách giáo khoa (SGK) - Lịch sửlớp 7 Bản PDF

 

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 7

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 7 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

  Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới trung đại

  • Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu
  • Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu
  • Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu
  • Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến
  • Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến
  • Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
  • Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

  Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

   Chương 1: Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (Thế kỉ X)

   • Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập
   • Bài 9 phần 1: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê
   • Bài 9 phần 2: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

   Chương 2: Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI – XII)

   • Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
   • Bài 11 phần 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)
   • Bài 11 phần 2: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)
   • Bài 12 phần 1: Đời sống kinh tế, văn hóa
   • Bài 12 phần 2: Đời sống kinh tế, văn hóa

   Chương 3: Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII – XIV)

   • Bài 13 phần 1: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
   • Bài 13 phần 2: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
   • Bài 14 phần 1: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
   • Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
   • Bài 14 phần 3: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
   • Bài 14 phần 4: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
   • Bài 15 phần 1: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần
   • Bài 15 phần 2: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần
   • Bài 16 phần 1: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
   • Bài 16 phần 2: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
   • Bài 17: Ôn tập chương II và chương III

   Chương 4: Đại Việt thời Lê Sơ (Thế kỉ XV – Đầu thế kỉ XVI)

   • Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV
   • Bài 19 phần 1: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
   • Bài 19 phần 2: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
   • Bài 19 phần 3: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
   • Bài 20 phần 1: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
   • Bài 20 phần 2: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
   • Bài 20 phần 3: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
   • Bài 20 phần 4: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
   • Bài 21: Ôn tập chương IV

   Chương 5: Đại Việt ở các thế kỉ XVI – XVIII

   • Bài 22 phần 1: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII)
   • Bài 22 phần 2: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII)
   • Bài 23 phần 1: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII
   • Bài 23 phần 2: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII
   • Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII
   • Bài 25 phần 1: Phong trào Tây Sơn
   • Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn
   • Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn
   • Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn
   • Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

   Chương 6: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

   • Bài 27 phần 1: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
   • Bài 27 phần 2: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
   • Bài 28 phần 1: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX
   • Bài 28 phần 2: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX
   • Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI
   • Bài 30: Tổng kết
   • NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ 10 ĐẾN THẾ KỈ 19
   • BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ
   Cuốn "Sách giáo khoa (SGK) - Lịch sửlớp 7 " là một sách học dành cho học sinh lớp 7, được biên soạn và cung cấp bởi Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo và Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam. Sách bao gồm các phần và chương về lịch sử thế giới trung đại và lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX. Phần 1 của sách khái quát lịch sử thế giới trung đại gồm 7 bài học, tập trung vào sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu, sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu, cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu, cũng như lịch sử phong kiến của Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. Phần 2 của sách tập trung vào lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX. Chương 1 liên quan đến buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (thế kỉ X) với các bài học về nước ta buổi đầu độc lập, Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê. Chương 2 tập trung vào lịch sử của Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI – XII) với những bài học về nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước, cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống, và đời sống kinh tế, văn hóa thời Trần. Chương 3 đề cập đến lịch sử của Nước Đại Việt thời Trần (thế kỉ XIII – XIV) với các bài học về nước Đại Việt ở thế kỉ XIII, ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên, sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần, và sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV. Chương 4 mang tên Đại Việt thời Lê Sơ (thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI) và bao gồm các bài viết về cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, và cảnh giới đất nước thời Lê Sơ. Chương 5 tập trung vào lịch sử của Việt Nam trong các thế kỉ XVI – XVIII với những bài học về sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền, kinh tế và văn hóa thế kỉ XVI – XVIII, khởi nghĩa nông dân đàng ngoài, và phong trào Tây Sơn. Cuối cùng, Chương 6 đề cập đến Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX với các bài viết về chế độ phong kiến nhà Nguyễn, sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX, và một bài viết tổng kết về những diễn biến chính của lịch sử Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19. Sách cũng cung cấp một bảng tra cứu thuật ngữ để giúp sinh viên hiểu rõ hơn về các khái niệm và từ ngữ lịch sử. Tóm lại, "Sách giáo khoa (SGK) - Lịch sửlớp 7 " là một cuốn sách giáo khoa toàn diện với nội dung bao gồm cả lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam, phục vụ cho việc học tập lịch sử của học sinh lớp 7.
   Bình luận (5)

   Trần Văn Nam

   Em thấy cảm động và biết ơn khi đọc sách Lịch sử 7. Nó giúp em hiểu về lịch sử và trân trọng quê hương hơn.

   Trả lời.

   Nguyễn Bảo Châu

   Tôi thực sự hài lòng với sự chuyên nghiệp và cách trình bày của sách Lịch sử 7. Đây là một nguồn kiến thức quý giá cho em.

   Trả lời.

   Hoàng Minh Hiếu

   Cuối cùng, em cũng biết rõ hơn về các sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam nhờ cuốn sách này. Cảm ơn tác giả và NXB!

   Trả lời.

   Nguyễn Thị Tuyết

   Em thực sự vui và hào hứng khi đọc sách Lịch sử 7. Năm nay các bài học mới thật thú vị và bổ ích!

   Trả lời.

   Phạm Trọng Dũng

   Tôi cảm động khi đọc sách Lịch sử 7, nó giúp em hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển đất nước Việt Nam.

   Trả lời.
   Nhấn vào đây để đánh giá
   Thông tin người gửi
   Đặt câu hỏi
   0.07344 sec| 2241.766 kb