Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Giang

You have a headache and you sneeze and cough. Your nose is all stuffed up, and it keeps running, so you have to blow it every few minutes. You know by these ______(21) that you have a cold, and you feel completely ______(22). You are not sure if you will live through the day. Everyone suffers ______ (23) the common cold at some time or other. It isn’t a serious______(24), but over a billion dollars a year is spent on different kinds of cold medicine every year. This medicine can relieve the symptoms. That is, it can make you cough ______(25), make your head less intense, and stop your nose ______(26) for a while. However, it can cure your cold. So far, ______(27) no cure for the common cold and no medicine to prevent it. ______(28) there is no cure or preventive medicine for colds, people have all kinds of ideas about ______(29) to prevent and treat colds. Some people think that if you eat a lot of onions, you won’t each cold. ______(30) say that you should avoid getting wet and chilled, or you will catch cold. However, this is apparently not so. 1. A. diseases B. fevers C. cures D. symptoms 2. A. sad B. hungry C. miserable D. thirsty 3. A. from B. of C. with D. about 4. A. misery B. illness C. headache D. wrong 5. A. less B. fewer C. much D. more 6. A. walking B. jogging C. running D. flowing 7. A. it is B. there is C. they are D. there are 8. A. Although B. Despite C. In spite D. But 9. A. what B. why C. where D. how 10. A. Other’s B. Another C. Others D. Other

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
Đọc và hiểu đề bài: Đầu tiên, đọc đề bài và hiểu ý nghĩa của các từ còn thiếu trong các câu. Sau đó, chú ý đến các thông tin có trong đề bài để tìm các từ cần điền vào các chỗ trống.

Phân loại từ loại và ý nghĩa: Xác định từ loại và ý nghĩa của từng chỗ trống trong câu. Điều này giúp bạn chọn từ đúng để hoàn thành câu.

Tìm từ thích hợp: Dựa vào các từ khác trong câu và kiến thức về từ vựng, chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

Đánh số câu trả lời: Đánh số từng câu trả lời tương ứng với các câu hỏi.

Câu trả lời:
1. D. symptoms
2. C. miserable
3. A. from
4. B. illness
5. A. less
6. D. flowing
7. B. there is
8. A. Although
9. D. how
10. C. Others

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

When you experience sneezing, coughing, a stuffed-up nose, and a runny nose, it indicates that you have a cold (21). These symptoms can make you feel completely miserable (22) and uncertain if you will survive the day.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

The symptoms (21) that you have a cold include having a headache, sneezing, coughing, having a stuffed-up nose, and a runny nose. Along with these symptoms, you may feel miserable and not sure if you will get through the day (22).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phương pháp làm bài này là chọn đáp án đúng cho các câu hỏi trắc nghiệm. Ta cần đọc hiểu câu hỏi và từ đó suy ra được đáp án đúng.

1. She was sick yesterday, …………she was absent from school.
Đáp án: C. because

2. ……………. Friday morning, there is a meeting between 11a.m and 1p.m.
Đáp án: C. On

3. The article was posted by Jimhello on Tuseday,………………?
Đáp án: C. was it

4. We suggest that she ……………to school every day
Đáp án: D. Both A & B

5. My sister is very fond…………… eating chocolate candy.
Đáp án: C. of

6. When he lived in the city, he …………… to the theater twice a week.
Đáp án: C. used to go

7. My house………….. in 1999
Đáp án: C. was built

8. Lan………….. the train if she…………… in a hurry.
Đáp án: D. will miss/ does not

9. That story is…………… interesting that I’ve read it four times.
Đáp án: B. such

Các phương án đúng: C, C, C, D, C, C, D, B.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.42921 sec| 2241.211 kb