Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Dung

XI. Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first one, using the given word. Do not change the given word. 1. I did my best to arrive here on time.effort -> I………………………………………………………….…….………………… here on time. 2. They offered her a job but she refused.                                                                  turned -> She…………………………………………………….………………….……………of a job. 3. It took Jane five minutes to find her car.                                                                   spent -> Jane……………………………………………………………………………for her car keys. 4. Celine has always been fond of classical music.                                                       taste -> Celine………………………………………………...………………………..classical music. 5. I was amazed because there were no problems throughout the holiday.                    went -> To……………………………………..………………….……wrong 

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm: Để hoàn thành câu thứ hai sao cho có cùng nghĩa với câu đầu tiên, ta sử dụng từ gợi ý đã cho mà không thay đổi từ đó.

Câu trả lời:

1. I made an effort to arrive here on time.
2. She turned down the offer of a job.
3. Jane spent five minutes looking for her car keys.
4. Celine has always had a fond taste for classical music.
5. To my amazement, nothing went wrong throughout the holiday.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Phương pháp làm của câu hỏi trên là phân tích văn bản để xác định tính chất thuyết minh, những điểm thể hiện tính chất đó và các phương pháp thuyết minh được sử dụng trong văn bản.

Câu trả lời cho câu hỏi "Văn bản có tính chất thuyết minh không? Tính chất ấy thể hiện ở những điểm nào? Những phương pháp thuyết minh nào đã được sử dụng?" có thể được viết như sau:

Văn bản có tính chất thuyết minh vì nó trình bày, giải thích về một vấn đề, hiện tượng, sự việc cụ thể. Tính chất thuyết minh của văn bản này được thể hiện qua việc sử dụng các phương pháp thuyết minh như miêu tả, phân tích và phân loại.

Trong văn bản, tác giả sử dụng phương pháp miêu tả để trình bày chi tiết về các yếu tố, đặc điểm của vấn đề được thuyết minh. Họ sử dụng các hình dung, mô tả kỹ lưỡng để đưa người đọc hiểu rõ hơn về tổ chức, cấu trúc, quy tắc hoạt động của vấn đề.

Tác giả cũng sử dụng phương pháp phân tích, tách rời vấn đề thành các thành phần, yếu tố riêng biệt để cho độc giả hiểu sâu hơn về mỗi phần tử của vấn đề được thuyết minh. Việc phân tích này giúp trình bày các khía cạnh, đặc điểm quan trọng của vấn đề.

Ngoài ra, tác giả cũng sử dụng phương pháp phân loại để nhóm các yếu tố, thông tin liên quan lại với nhau, tạo thành các nhóm, loạt sự việc, các hướng giải quyết, ví dụ minh họa hoặc đánh giá. Phương pháp này giúp tạo được sự sắp xếp, tổ chức logic trong văn bản thuyết minh.

Tóm lại, văn bản này có tính chất thuyết minh và tính chất đó được thể hiện qua việc sử dụng các phương pháp thuyết minh như miêu tả, phân tích và phân loại.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.41273 sec| 2255.648 kb