Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Đạt

Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số sau : 1 ; 2 ; 6 ; 24 ;.....
Uh oh, mình đang rối bời với một câu hỏi khó đây. Mọi người có thể giúp mình tìm câu trả lời được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Đây là một dãy số hạng không đều. Ta có thể nhận thấy rằng mỗi số hạng trong dãy đều là tích của số hạng trước đó với một số tự nhiên.

Cách 1:
Ta thấy rằng để tạo thành số hạng tiếp theo trong dãy, ta lấy số hạng trước đó nhân với 4. Vậy ta có: 1, 2, 6, 24, 24 x 4 = 96, 96 x 4 = 384, ...

Cách 2:
Ta thấy rằng để tạo thành số hạng tiếp theo trong dãy, ta lấy số hạng trước đó nhân với 3. Vậy ta có: 1, 2, 6, 24, 24 x 3 = 72, 72 x 3 = 216, ...

Cách 3:
Ta thấy rằng để tạo thành số hạng tiếp theo trong dãy, ta lấy số hạng trước đó nhân với 12. Vậy ta có: 1, 2, 6, 24, 24 x 12 = 288, 288 x 12 = 3456, ...

Câu trả lời: 1, 2, 6, 24, 96, 384, ... hoặc 1, 2, 6, 24, 72, 216, ... hoặc 1, 2, 6, 24, 288, 3456, ...

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Câu trả lời 1:
Dãy số trên có thể được tạo ra bằng cách nhân số hạng trước đó với một hệ số nhất định. Ta có công thức sau để tìm số hạng tiếp theo:
Số hạng thứ n = (Số hạng thứ (n-1)) * (n-1)
Áp dụng công thức này vào dãy số đã cho, ta có:
1 ; 2 ; 6 ; 24 ; (24*4) = 96 ; (96*5) = 480 ; ...
Vậy, dãy số cần tìm là: 1 ; 2 ; 6 ; 24 ; 96 ; 480 ; ...

Câu trả lời 2:
Dãy số trên cũng có thể được tạo ra bằng cách cộng số hạng trước đó với một hệ số nhất định. Ta có công thức sau để tìm số hạng tiếp theo:
Số hạng thứ n = (Số hạng thứ (n-1)) + (n-2)
Áp dụng công thức này vào dãy số đã cho, ta có:
1 ; 2 ; 6 ; 24 ; (24+2) = 26 ; (26+3) = 29 ; ...
Vậy, dãy số cần tìm là: 1 ; 2 ; 6 ; 24 ; 26 ; 29 ; ...

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49979 sec| 2235.703 kb