Lớp 11
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Đức

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế etilen, axetilen từ metan; điều chế clobenzen và nitrobenzen từ benzen và các chất vô cơ khác.
Mình đây, cần một chuyên gia tốt bụng giải cứu ngay lập tức! Có ai có câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi này, mình xin trả lời ngược câu hỏi của Mọi người!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
1. Đọc hiểu câu hỏi và xác định những yêu cầu cụ thể.
2. Xem lại kiến thức liên quan đến các phản ứng điều chế etilen, axetilen, clobenzen và nitrobenzen.
3. Xây*** phương trình hóa học cho từng phản ứng điều chế dựa trên kiến thức đã nắm.

Câu trả lời:

1. Phản ứng điều chế etilen từ metan (hiđrocacbon không no)
Cách 1:
CH4 (g) + Br2 (l) -> CH3Br (g) + HBr (g)
CH3Br (g) + KOH (aq) -> CH2=CH2 (g) + KBr (aq) + H2O (l)

Cách 2:
CH4 (g) -> CH3Cl (g) + HCl (g)
CH3Cl (g) + KOH (aq) -> CH2=CH2 (g) + KCl (aq) + H2O (l)

2. Phản ứng điều chế axetilen từ metan (hiđrocacbon không no)
CH4 (g) + 2 O2 (g) -> CO2 (g) + 2 H2O (g)
CO2 (g) + H2 (g) -> CO (g) + H2O (g)
CO (g) + H2 (g) -> H2C=CH2 (g)

3. Phản ứng điều chế clobenzen từ benzen và các chất vô cơ khác
C6H6 (l) + Cl2 (g) -> C6H5Cl (l) + HCl (g)

4. Phản ứng điều chế nitrobenzen từ benzen và các chất vô cơ khác
C6H6 (l) + HNO3 (l) -> C6H5NO2 (l) + H2O (l)

Lưu ý: Các phản ứng trên chỉ là ví dụ, có thể tồn tại nhiều cách điều chế khác nhau tùy thuộc vào phương pháp và điều kiện cụ thể.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
21 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

1. Điều chế etilen từ metan:
CH4 + 3O2 -> CO2 + 2H2O
CO2 + C -> 2CO
CO + C2H6 -> CO2 + H2 + C2H4

2. Điều chế axetilen từ metan:
CH4 + 6O2 -> CO2 + 4H2O
CO2 + C2H2 -> 2CO + 2H2

3. Điều chế clobenzen từ benzen:
C6H6 + Cl2 -> C6H5Cl + HCl
C6H5Cl + Cl2 -> C6H4Cl2 + HCl
C6H4Cl2 + Cl2 -> C6H3Cl3 + HCl
C6H3Cl3 + Cl2 -> C6H2Cl4 + HCl
C6H2Cl4 + Cl2 -> C6HCl5 + HCl
C6HCl5 + Cl2 -> C6Cl6 + HCl

4. Điều chế nitrobenzen từ benzen:
C6H6 + HNO3 -> C6H5NO2 + H2O
C6H5NO2 + HNO3 -> C6H4(NO2)2 + H2O
C6H4(NO2)2 + HNO3 -> C6H3(NO2)3 + H2O
C6H3(NO2)3 + HNO3 -> C6H2(NO2)4 + H2O
C6H2(NO2)4 + HNO3 -> C6(NO2)5 + H2O

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
11 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

1. Điều chế etilen từ metan:
CH4 + 3O2 -> CO2 + 2H2O
CO2 + C -> 2CO
CO + C2H6 -> 2CO2 + C2H4

2. Điều chế axetilen từ metan:
CH4 + 6O2 -> CO2 + 4H2O
CO2 + C2H2 -> 2CO + 2H2

3. Điều chế clobenzen từ benzen:
C6H6 + Cl2 -> C6H5Cl + HCl
C6H5Cl + Cl2 -> C6H4Cl2 + HCl
C6H4Cl2 + Cl2 -> C6H3Cl3 + HCl
C6H3Cl3 + Cl2 -> C6H2Cl4 + HCl
C6H2Cl4 + Cl2 -> C6HCl5 + HCl
C6HCl5 + Cl2 -> C6Cl6 + HCl

4. Điều chế nitrobenzen từ benzen:
C6H6 + HNO3 -> C6H5NO2 + H2O
C6H5NO2 + HNO3 -> C6H4(NO2)2 + H2O
C6H4(NO2)2 + HNO3 -> C6H3(NO2)3 + H2O
C6H3(NO2)3 + HNO3 -> C6H2(NO2)4 + H2O
C6H2(NO2)4 + HNO3 -> C6(NO2)5 + H2O

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

1. Điều chế etilen từ metan:
CH4 + O2 -> CO2 + 2H2O
CO2 + CH4 -> 2CO + 2H2
CO + H2O -> CO2 + H2
C2H6 -> C2H4 + H2

2. Điều chế axetilen từ metan:
CH4 + O2 -> CO2 + 2H2O
CO2 + CH4 -> 2CO + 2H2
CO + H2O -> CO2 + H2
C2H2

3. Điều chế clobenzen từ benzen:
C6H6 + Cl2 -> C6H5Cl + HCl
C6H5Cl + Cl2 -> C6H4Cl2 + HCl
C6H4Cl2 + Cl2 -> C6H3Cl3 + HCl
C6H3Cl3 + Cl2 -> C6H2Cl4 + HCl
C6H2Cl4 + Cl2 -> C6HCl5 + HCl
C6HCl5 + Cl2 -> C6Cl6 + HCl

4. Điều chế nitrobenzen từ benzen:
C6H6 + HNO3 -> C6H5NO2 + H2O
C6H5NO2 + HNO3 -> C6H4(NO2)2 + H2O
C6H4(NO2)2 + HNO3 -> C6H3(NO2)3 + H2O
C6H3(NO2)3 + HNO3 -> C6H2(NO2)4 + H2O
C6H2(NO2)4 + HNO3 -> C6(NO2)5 + H2O

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
41 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

1. Điều chế etilen từ metan:
CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O
CO2 + CH4 -> 2CO + 2H2
CO + H2O -> CO2 + H2
2CO + C2H6 -> 2CO2 + C2H4

2. Điều chế axetilen từ metan:
CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O
CO2 + CH4 -> 2CO + 2H2
CO + H2O -> CO2 + H2
2CO + C2H2 -> 2CO2 + C2H2

3. Điều chế clobenzen từ benzen:
C6H6 + Cl2 -> C6H5Cl + HCl
C6H5Cl + Cl2 -> C6H4Cl2 + HCl
C6H4Cl2 + Cl2 -> C6H3Cl3 + HCl
C6H3Cl3 + Cl2 -> C6H2Cl4 + HCl
C6H2Cl4 + Cl2 -> C6HCl5 + HCl
C6HCl5 + Cl2 -> C6Cl6 + HCl

4. Điều chế nitrobenzen từ benzen:
C6H6 + HNO3 -> C6H5NO2 + H2O
C6H5NO2 + HNO3 -> C6H4(NO2)2 + H2O
C6H4(NO2)2 + HNO3 -> C6H3(NO2)3 + H2O
C6H3(NO2)3 + HNO3 -> C6H2(NO2)4 + H2O
C6H2(NO2)4 + HNO3 -> C6(NO2)5 + H2O

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
31 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.27779 sec| 2242.141 kb