Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Long

viêt lại câu mà nghĩa khong thay đổi bằng từ gợi ý  Tom drives to work every morning . Tom travels ..................................................................................................... does your class have twenty- Five students ? are ................................................................................................................. he gose to work at seven fifteen.  he gose to work at a ......................................................................................

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
- Đầu tiên, đọc và hiểu câu hỏi cần viết lại.
- Xem xét từ gợi ý và suy nghĩ về cách thay thế từ đó trong câu gốc.
- Sắp xếp lại cấu trúc câu sao cho nghĩa không thay đổi.

Câu trả lời:
1. Tom travels to work every morning.
2. Are there twenty-five students in your class?
3. He goes to work at fifteen past seven.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47049 sec| 2226.891 kb