Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Ngọc

V.Fill in each blank in the passage with the correct word from the box. There are some extra words. UniqueHistoryCharacteristicsHistorical HomeHousesVarietyPopular      Ha Noi’s Old Quarter has established hundreds of years ago on the east side of the ancient Thang Long citadel. In the old days, the Old Quarter, a system of narrow streets, alleys, and houses, was (1)______ to several guilds such as bronze casting, forging, jewelry making, wood carving, silk, and clothes trading. Small, beautifully styled houses built along with a (2)______ local culture. Streets in the Old Quarter still have names describing their original goods or craft, for example, Hang Bac or “SilverStreet”. The ground-floor shops of the (3______ here now sell handicrafts, fine arts, and food. But the quarter also has a number of pagodas, temples, (4)_____ relics, and festivals dedicated to the founders of some of the local crafts. Now, many guild streets, like Hang Quat street, don’t make fans anymore, but they are remembered as craft streets. The architecture and lifestyle of the local people reflect typical (5)_____ of traditional guild streets in Ha Noi. 

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc kỹ đoạn văn và hiểu ý chính của nó.
2. Đọc lại câu hỏi và xác định từ loại cần điền vào mỗi chỗ trống.
3. Xác định ý nghĩa của từng từ loại cần điền và so sánh với từng từ trong hộp để tìm từ phù hợp.
4. Đọc lại câu đoạn văn sau khi điền từ và kiểm tra xem nó có logic không.

Câu trả lời:

1. Home
2. Unique
3. Houses
4. Historical
5. Characteristics

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

The Old Quarter in Ha Noi, established long ago near the Thang Long citadel, is famous for its diversity and popular attractions. It used to be home to several guilds, each specializing in a different craft or trade, such as jewelry making, silk production, and clothes trading. The streets in the Old Quarter still bear names that represent the original goods or crafts traded in the area. Nowadays, the ground-floor shops in the quarter offer various handicrafts, fine arts, and delicious local food, attracting tourists from all over the world.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Ha Noi's Old Quarter, located on the east side of the ancient Thang Long citadel, has a rich history and unique features. It was a hub for various trades and crafts, including bronze casting, wood carving, and clothes trading. Today, the quarter preserves its heritage through pagodas, temples, and festivals dedicated to the founders of local crafts. The architecture and lifestyle in the Old Quarter reflect the traditions and customs of traditional guild streets in Ha Noi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

The Old Quarter in Ha Noi was established hundreds of years ago and is known for its unique characteristics and historical significance. It was home to several guilds such as bronze casting, forging, and jewelry making. Streets in the Old Quarter still retain their original names related to the crafts or goods traded there, emphasizing the area's historical and cultural value.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Cách làm:
1. Đọc kỹ các nội dung đã cho và hiểu ý nghĩa của chúng.
2. Xác định các nội dung liên quan đến sinh trưởng của tế bào. Trong trường hợp này, chúng là (1) ứng động liên quan đến sinh trưởng tế bào và (2) sự nở ở hoa mười giờ, tulip, bồ công anh.
3. Xác định các nội dung không liên quan đến sinh trưởng của tế bào. Trong trường hợp này, chúng là (3) sự đóng mở khí khổng, (5) các vận cộng cảm ứng có liên quan đến sức trương nước của các miền chuyên hoá, (6) cây nắp ấm bắt mồi và (7) ứng động không liên quan đến sinh trưởng của tế bào.
4. Bạn có thể chọn đáp án B. Sinh trưởng: (2), (4) và (7); không sinh trưởng: (1), (3), (5) và (6).
5. Viết lại câu trả lời đầy đủ và chi tiết hơn: Các nội dung liên quan đến sinh trưởng của tế bào là (2) vận động cảm ứng do sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan và (4) sự nở ở hoa mười giờ, tulip, bồ công anh. Các nội dung không liên quan đến sinh trưởng của tế bào là (1) ứng động liên quan đến sinh trưởng tế bào, (3) sự đóng mở khí khổng, (5) các vận cộng cảm ứng có liên quan đến sức trương nước của các miền chuyên hoá, (6) cây nắp ấm bắt mồi và (7) ứng động không liên quan đến sinh trưởng của tế bào.
6. Ghi đáp án chính xác là B.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24094 sec| 2247.148 kb