Lớp 8
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
User Google

Từ dữ liệu nghiên cứu độ sâu ở các vùng biển cho thấy điểm sâu nhất
của Thái Bình Dương (Challenger Deep) và cũng là điểm sâu nhất trên thế giới
có độ sâu là 11034m ở Rãnh Mariana. Cho rằng trọng lượng riêng của nước biển
không thay đổi và bằng 10300 N/m3
.a) Hãy tính áp suất do nước biển tác dụng lên điểm ở đáy biển sâu nhất này.
b) Giả sử ta đưa một vật bên trong rỗng có đặt các máy quay ngay tại cửa kính
quan sát xuống đáy biển này, cửa kính có diện tích 400 cm2 thì áp lực do nước biển tác dụng lên cửa kính này là bao nhiêu?
Ai đó có thể chia sẻ kiến thức của mình để giúp tôi giải quyết vấn đề này không? Tôi sẽ rất biết ơn sự gián đoạn của Mọi người!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

a) Áp suất được tính bằng công thức:

Áp suất = Trọng lượng riêng x Độ sâu x Gia tốc trọng trường

Trong trường hợp này, trọng lượng riêng của nước biển là 10300 N/m3 và độ sâu là 11034 m.

Gia tốc trọng trường gần đúng là 9.8 m/s2.

Thay các giá trị vào công thức, ta có:

Áp suất = (10300 N/m3) x (11034 m) x (9.8 m/s2) = 10***00 N/m2

Vậy áp suất do nước biển tác dụng lên điểm ở đáy biển sâu nhất này là 10***00 N/m2.

b) Áp lực do nước biển tác dụng lên cửa kính được tính bằng công thức:

Áp lực = Áp suất x Diện tích

Trong trường hợp này, áp suất được tính ở câu a là 10***00 N/m2 và diện tích cửa kính là 400 cm2.

Đầu tiên, chuyển đổi diện tích từ cm2 sang m2: 400 cm2 = 0.04 m2.

Thay các giá trị vào công thức, ta có:

Áp lực = (10***00 N/m2) x (0.04 m2) = ***96 N

Vậy áp lực do nước biển tác dụng lên cửa kính là ***96 N.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

b) Với áp suất đã tính ở câu a là 11*** N/m2, áp lực do nước biển tác dụng lên cửa kính = áp suất x diện tích = 11*** N/m2 x (400/10000) m2 = *** N.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

a) Sử dụng công thức áp suất = trọng lượng riêng x độ sâu, áp suất do nước biển tác dụng lên điểm ở đáy biển sâu nhất là 10300 N/m3 x 11034m = 11*** N/m2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

b) Áp lực do nước biển tác dụng lên cửa kính có thể tính bằng công thức: áp lực = áp suất x diện tích. Với áp suất đã tính ở câu a là 11*** N/m2 và diện tích cửa kính là 400 cm2, ta cần chuyển đổi đơn vị diện tích từ cm2 sang m2 bằng cách chia cho 10000. Khi đó, áp lực = 11*** N/m2 x (400/10000) m2 = *** N.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

a) Đầu tiên, chúng ta tính áp suất do nước biển tác dụng lên điểm ở đáy biển sâu nhất bằng công thức: áp suất = trọng lượng riêng x độ sâu. Với trọng lượng riêng của nước biển là 10300 N/m3 và độ sâu là 11034m, ta có: áp suất = 10300 N/m3 x 11034m = 11*** N/m2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50405 sec| 2262.227 kb