Lớp 9
10điểm
3 năm trước
!Lần đầu hỏi
Trần Hữu Luân

Trong trường hợp: alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Cho 2 cây bố mẹ(P) lai với nhau được F1. Giả sử thu được kết quả 1 trong 2 trường hợp sau:
-TH1: F1 thu được tỉ lệ kiểu hình : 3 thân cao, quả ngọt:3 thân cao, quả chua:1 thân thấp, quả ngọt:1 thân thấp, quả chua.
-TH2: F1 thu được tỉ lệ kiểu hình: 1 thân cao, quả ngọt: 1 thân thấp, quả chua.
Biện luận xác định kiểu gen của P và viết sơ đồ lai cho hai trường hợp trên.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, mình còn khá mới mẻ, tấm chiếu mới và cần sự giúp đỡ. Có ai đó có thể giải đáp giúp mình về câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

Bước 1: Xác định kiểu gen của bố (P) và mẹ (P) trong hai trường hợp TH1 và TH2.

- Trường hợp TH1:
+ Tỉ lệ kiểu hình F1: 3 thân cao, quả ngọt:3 thân cao, quả chua:1 thân thấp, quả ngọt:1 thân thấp, quả chua.
+ Do alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, điều này cho thấy các cây F1 đều có kiểu gen PAXA.
+ Do alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua, điều này cho thấy các cây F1 đều có kiểu gen PAXB.

- Trường hợp TH2:
+ Tỉ lệ kiểu hình F1: 1 thân cao, quả ngọt: 1 thân thấp, quả chua.
+ Do chỉ có 1 cây trong F1 mang kiểu hình thân cao (PAXA) và 1 cây mang kiểu hình thân thấp (paxa), điều này cho thấy kiểu gen của P là PAXapax.

Bước 2: Vẽ sơ đồ lai cho hai trường hợp trên.

- Trường hợp TH1:
P (PAXA, PAXB) x P (paxa, paxb) → F1 (PAXA, PAXB), (paxa, paxb)

- Trường hợp TH2:
P (PAXapax, PAXBpaxb) x P (paxa, paxb) → F1 (PAXA, PAXB), (paxa, paxb)

Câu trả lời:
- Kiểu gen của P và kết quả lai được thể hiện trong sơ đồ lai như sau:
+ Trường hợp TH1: P (PAXA, PAXB)
+ Trường hợp TH2: P (PAXapax, PAXBpaxb)

Lưu ý: Đây chỉ là một trong những cách giải quyết câu hỏi, có thể có nhiều phương pháp khác đáp ứng tương tự.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

The parents (P) can also be determined as following: one is homozygous dominant for tall height and heterozygous for sweet taste (AABb), and the other is homozygous recessive for short height and homozygous recessive for sour taste (aabb).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

The parents (P) can be determined as following: one is heterozygous for tall height and heterozygous for sweet taste (AaBb), and the other is homozygous recessive for short height and homozygous recessive for sour taste (aabb).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Sinh học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45148 sec| 2253.859 kb