Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Dung

Trong phần mềm logo, để viết chữ" Tôi yêu Việt Nam", ta thực hiện lệnh nào???
Mình cần gấp sự giúp đỡ! Có ai có kinh nghiệm về chủ đề này không? Mình đang cần tìm câu trả lời cực kỳ chi tiết đây

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để viết chữ "Tôi yêu Việt Nam" trong phần mềm Logo, ta thực hiện lệnh sau:
1. Sử dụng lệnh "settext" or "print" để viết ra từng chữ cái một.
2. Sử dụng lệnh "setpos" hoặc "setxy" để đặt vị trí của từng chữ cái trên màn hình.
3. Sử dụng lệnh "setpencolor" hoặc "setcolor" để thay đổi màu sắc các chữ cái.
4. Sử dụng lệnh "setfont" để đặt kích thước và kiểu font chữ cho từng chữ cái.

Câu trả lời:
- Cách 1:
```
settext "T"
setpos [x1, y1]
setcolor [color1]
setfont [font1]

settext "ô"
setpos [x2, y2]
setcolor [color2]
setfont [font2]

settext "i"
setpos [x3, y3]
setcolor [color3]
setfont [font3]
...
```

- Cách 2:
```
print "T" setpos [x1, y1] setcolor [color1] setfont [font1]
print "ô" setpos [x2, y2] setcolor [color2] setfont [font2]
print "i" setpos [x3, y3] setcolor [color3] setfont [font3]
...
```
*Chú ý: Cần thay đổi các giá trị x1, y1, color1, font1, x2, y2, color2, font2, ... tương ứng với vị trí, màu sắc, font chữ mong muốn.*

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Để viết chữ 'Tôi yêu Việt Nam' trong phần mềm Logo, ta sử dụng lệnh 'Write Tôi yêu Việt Nam' để ghi văn bản lên màn hình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để viết chữ 'Tôi yêu Việt Nam' trong phần mềm Logo, ta sử dụng lệnh 'Print Tôi yêu Việt Nam' để in văn bản ra màn hình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để viết chữ 'Tôi yêu Việt Nam' trong phần mềm Logo, ta thực hiện lệnh 'Text Tôi yêu Việt Nam' để hiển thị văn bản lên màn hình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để viết chữ 'Tôi yêu Việt Nam' trong phần mềm Logo, ta dùng lệnh 'Settext(Tôi yêu Việt Nam)' để gán văn bản cần viết.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tin học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.34543 sec| 2229.047 kb