Lớp 10
10điểm
3 năm trước
!Lần đầu hỏi
vũ tiến

Trong mặt phẳng toạ độ, cho ba điểm A(-4; 1), B(2; 4), C(2; -2).

a) Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác ABC.
b) Tìm toạ độ điểm D sao cho C là trọng tâm tam giác ABD.
Làm ơn, nếu Mọi người có thể và có thời gian, Mọi người có thể giúp mình trả lời câu hỏi này không? Mình đánh giá cao mọi sự giúp đỡ mà Mọi người có thể cung cấp!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

a) Để tìm tọa độ trọng tâm của tam giác ABC, ta sử dụng công thức tọa độ trọng tâm của tam giác: G(xG, yG) = ( (x1 + x2 + x3)/3 , (y1 + y2 + y3)/3 ). Áp dụng công thức này, ta có: G = ( (-4 + 2 + 2)/3 , (1 + 4 - 2)/3 ) = (0, 1). Vậy tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là (0, 1).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a) Để tìm tọa độ trọng tâm của tam giác ABC, ta sử dụng công thức tọa độ trọng tâm của tam giác: G(xG, yG) = ( (x1 + x2 + x3)/3 , (y1 + y2 + y3)/3 ). Áp dụng công thức này, ta có: G = ( (-4 + 2 + 2)/3 , (1 + 4 - 2)/3 ) = (0, 1). Vậy tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là (0, 1).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a) Để tìm tọa độ trọng tâm của tam giác ABC, ta sử dụng công thức tọa độ trọng tâm của tam giác: G(xG, yG) = ( (x1 + x2 + x3)/3 , (y1 + y2 + y3)/3 ). Áp dụng công thức này, ta có: G = ( (-4 + 2 + 2)/3 , (1 + 4 - 2)/3 ) = (0, 1). Vậy tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là (0, 1).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để tìm tọa độ trọng tâm của tam giác ABC, ta có công thức sau:
X(trọng tâm) = (X(A) + X(B) + X(C))/3 và Y(trọng tâm) = (Y(A) + Y(B) + Y(C))/3 (với X và Y là tọa độ của điểm).

Áp dụng công thức này để giải câu a):
- Ta có X(A) = -4, X(B) = 2, X(C) = 2
- Ta có Y(A) = 1, Y(B) = 4, Y(C) = -2
- Tính X(trọng tâm) = (-4 + 2 + 2)/3 = 0
- Tính Y(trọng tâm) = (1 + 4 - 2)/3 = 1

Vậy tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là (0; 1).

Để tìm tọa độ điểm D sao cho C là trọng tâm tam giác ABD, ta có công thức sau:
X(trọng tâm) = (X(A) + X(B) + X(D))/3 và Y(trọng tâm) = (Y(A) + Y(B) + Y(D))/3 (với X và Y là tọa độ của điểm).

Áp dụng công thức này để giải câu b):
- Ta đã có X(trọng tâm) = 2
- Ta đã có Y(trọng tâm) = -2
- Ta có X(A) = -4, X(B) = 2
- Ta có Y(A) = 1, Y(B) = 4
- Tính X(D): 2 = (-4 + 2 + X(D))/3 => X(D) = 10
- Tính Y(D): -2 = (1 + 4 + Y(D))/3 => Y(D) = -15

Vậy tọa độ điểm D sao cho C là trọng tâm tam giác ABD là (10; -15).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44722 sec| 2252.094 kb