Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Phương

tính số dư phép chia :a(x)=x^3+2x^2+3x-1 chia cho b(x)=x-2                            HELP ME:/!!!!!
Ai đó có thể tận tình chỉ giáo cho mình cách xử lý câu hỏi này với. Mình thật sự mong muốn lắng nghe những lời khuyên từ các Bạn.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để tính số dư phép chia a(x) = x^3 + 2x^2 + 3x - 1 cho b(x) = x - 2, ta thực hiện các bước sau:

1. Sử dụng phép chia đa thức để chia các hệ số của a(x) cho b(x).
2. Lập phương trình và giải để tìm phần dư.

Bước 1: Chia các hệ số của a(x) cho b(x)

_____________________________________
x - 2 | x^3 + 2x^2 + 3x - 1
- (x^3 - 2x^2)
______________
4x^2 + 3x - 1
- (4x^2 - 8x)
_______________
11x - 1
- (11x - 22)
________________
21

Bước 2: Lập phương trình và giải để tìm phần dư.

Ta có: a(x) = b(x) * q(x) + r(x), với q(x) là phần nguyên, r(x) là phần dư.

a(x) = (x - 2)(x^2 - 4x + 11) + 21

Vậy số dư khi a(x) chia cho b(x) là 21.

Câu trả lời: Số dư phép chia a(x) = x^3 + 2x^2 + 3x - 1 cho b(x) = x - 2 là 21.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Để tìm số dư phép chia a(x) cho b(x), chúng ta thực hiện phép chia đa thức theo bước:
Bước 1: Chia x^3 cho x ta được x^2.
Bước 2: Nhân x^2 với x-2 ta được x^3-2x^2.
Bước 3: Trừ a(x) cho x^3-2x^2 ta được 4x^2+3x-1.
Bước 4: Chia 4x^2 cho x ta được 4x.
Bước 5: Nhân 4x với x-2 ta được 4x^2-8x.
Bước 6: Trừ 4x^2+3x-1 cho 4x^2-8x ta được 11x-1.
Bước 7: Chia 11x cho x ta được 11.
Bước 8: Nhân 11 với x-2 ta được 11x-22.
Bước 9: Trừ 11x-1 cho 11x-22 ta được 21.
Vậy số dư phép chia a(x) cho b(x) là 21.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Ta có a(x) = x^3+2x^2+3x-1 và b(x) = x-2.
Để tìm số dư phép chia a(x) cho b(x), ta thực hiện phép chia đa thức.
Bước 1: Chia x^3 cho x ta được x^2.
Bước 2: Nhân x^2 với x-2 ta được x^3-2x^2.
Bước 3: Trừ a(x) cho x^3-2x^2 ta được 4x^2+3x-1.
Bước 4: Chia 4x^2 cho x ta được 4x.
Bước 5: Nhân 4x với x-2 ta được 4x^2-8x.
Bước 6: Trừ 4x^2+3x-1 cho 4x^2-8x ta được 11x-1.
Bước 7: Chia 11x cho x ta được 11.
Bước 8: Nhân 11 với x-2 ta được 11x-22.
Bước 9: Trừ 11x-1 cho 11x-22 ta được 21.
Vậy số dư phép chia a(x) cho b(x) là 21.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Áp dụng định lí chia đa thức, ta có:
a(x) = b(x) * q(x) + r(x)
Trong đó, a(x) là đa thức chia, b(x) là đa thức chia, q(x) là đa thức thương, r(x) là đa thức dư.
Trong trường hợp này, đa thức chia là a(x) = x^3+2x^2+3x-1, đa thức chia là b(x) = x-2.
Chúng ta cần tìm đa thức dư r(x), với a(x) = b(x) * q(x) + r(x).
ở đây, q(x) là đa thức thương và r(x) là đa thức dư
Gọi r(x) = px + q, ta có:
a(x) = (x-2) * q(x) + px + q
So sánh các hệ số cùng bậc ta có hệ số của x^3 là 1 = q(x)
So sánh các hệ số cùng bậc ta có hệ số của x^2 là 2 = (x-2) * (1) + p
So sánh các hệ số cùng bậc ta có hệ số của x là 3 = (x-2) * (2) + q
So sánh hệ số tự do ta có -1 = (x-2) * (3) + p
Giải hệ phương trình, ta có p = 11 và q = -21
Vậy số dư phép chia a(x) cho b(x) là 21.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Sử dụng phép chia đa thức, ta có:
(a(x)=x^3+2x^2+3x-1) : (b(x)=x-2)
Bước 1: Chia x^3 cho x, ta được x^2
Bước 2: Nhân x^2 với b(x)=x-2, ta được x^3-2x^2
Bước 3: Trừ a(x) - (x^3-2x^2), ta được 4x^2+3x-1
Bước 4: Chia 4x^2 cho x, ta được 4x
Bước 5: Nhân 4x với b(x)=x-2, ta được 4x^2-8x
Bước 6: Trừ (4x^2+3x-1) - (4x^2-8x), ta được 11x-1
Bước 7: Chia 11x cho x, ta được 11
Bước 8: Nhân 11 với b(x)=x-2, ta được 11x-22
Bước 9: Trừ (11x-1) - (11x-22), ta được 21
Vậy số dư phép chia a(x) cho b(x) là 21.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47000 sec| 2256.531 kb