Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Vương

tìm x a) 10,6:x+7,19:x=3 b) 7:x-3,9:x=5
Bạn nào có kinh nghiệm về chủ đề này không? Mình mong nhận được sự giúp đỡ từ Mọi người. Mình sẽ rất biết ơn!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, trước tiên chúng ta cần xác định x là số nào thỏa mãn phương trình.

a) Ta có phương trình: 10,6:x + 7,19:x = 3.

Để giải phương trình này, ta cần chuyển đổi các phân số thành dạng có cùng mẫu số. Nhân mẫu số và tử số của phân số thứ nhất với 100 để loại bỏ dấu phẩy ta được 1060:x, và làm tương tự với phân số thứ hai để loại bỏ dấu phẩy ta được 719:x.

Ta có: 1060:x + 719:x = 3.

Tìm mẫu số chung của hai phân số 1060 và 719 ta thấy mẫu số chung nhỏ nhất là x.

Vậy, phương trình trở thành: 1060 + 719 = 3x.

Simplifying:

1779 = 3x.

Dividing both sides by 3:

x = 593.

Vậy x = 593.

b) Ta có phương trình: 7:x - 3,9:x = 5.

Chuyển đổi các phân số về dạng có cùng mẫu số. Nhân mẫu số và tử số của phân số thứ nhất với 10 để loại bỏ dấu phẩy ta được 70:x, và làm tương tự với phân số thứ hai để loại bỏ dấu phẩy ta được 39:x.

Ta có: 70:x - 39:x = 5.

Tìm mẫu số chung của hai phân số 70 và 39 ta thấy mẫu số chung nhỏ nhất là x.

Vậy, phương trình trở thành: 70 - 39 = 5x.

Simplifying:

31 = 5x.

Dividing both sides by 5:

x = 6.2.

Vậy x = 6.2.

Câu trả lời cho câu hỏi trên:

a) x = 593.
b) x = 6.2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

a) Ta có phương trình 10,6/x + 7,19/x = 3. Chúng ta có thể gộp hai phân số thành một phân số duy nhất: (10,6 + 7,19)/x = 3. Tổng hai số 10,6 và 7,19 là 17,79. Vậy phương trình trở thành 17,79/x = 3. Tiếp tục giải phương trình, ta có: x = 17,79/3 = 5,93.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

a) Ta có phương trình 10,6/x + 7,19/x = 3. Để giải phương trình này, ta có thể chuyển vế phải qua vế trái để loại bỏ mẫu số. Ta được 10,6 + 7,19 = 3x. Tổng hai số 10,6 và 7,19 là 17,79. Vậy phương trình trở thành 17,79 = 3x. Tiếp tục giải phương trình, ta có: x = 17,79/3 = 5,93.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

a) Ta có phương trình 10,6/x + 7,19/x = 3. Để giải phương trình này, ta nhân cả hai vế của phương trình với x để loại bỏ mẫu số, ta được 10,6 + 7,19 = 3x. Tổng hai số 10,6 và 7,19 là 17,79. Vậy phương trình trở thành 17,79 = 3x. Tiếp tục giải phương trình, ta có: x = 17,79/3 = 5,93.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phương pháp giải:

1. Bước 1: Xác định dữ kiện và các thông số:
- Vận tốc ban đầu (v) = 10 m/s
- Thời gian (t) = 40 s
- Vận tốc cuối (u) = 50 m/s
- Gia tốc (a) = ?
- Thời gian sau 20s (t1) = 20 s
- Quãng đường đi được sau 20s (s) = ?

2. Bước 2: Sử dụng công thức vận tốc trung bình để tính gia tốc:
a = (u - v) / t
=> a = (50 - 10) / 40
=> a = 40 / 40
=> a = 1 m/s^2

3. Bước 3: Sử dụng công thức quãng đường đi được để tính quãng đường sau 20s:
s = v * t1 + 0.5 * a * t1^2
=> s = 10 * 20 + 0.5 * 1 * 20^2
=> s = 200 + 0.5 * 1 * 400
=> s = 200 + 0.5 * 400
=> s = 200 + 200
=> s = 400 m

Câu trả lời:
a. Gia tốc của ôtô là 1 m/s^2.
b. Ôtô đi được quãng đường 400 m sau 20s.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44591 sec| 2255.516 kb