Lớp 9
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Long

The zipper is a wonderful invention. They are very common so we forget that they are wonderful. They are strong, but they open and close very easily. They come in many colors and sizes. In the 1810s, people in the USA wore high shoes and clothes with a long row of buttons. It was hard for them to wear anything. They wanted an easier way to put on and take off clothes. Whitcomb Judson invented the first zipper in 1839. He called it a slide fastener. A zipper has three parts. There are dozens of metal or plastic teeth in two rows. These are fastened to two flexible strips of cloth. A fastener slides along and fastens the teeth together. When it slides the other way, it takes the teeth apart.                                                                                                                                            TRUE / FALSE 1.      The people in the USA have used zippers since 1810s.                                  2.      Zippers are hard for us to wear anything.                                                     3.      Whitcomb Judson was the first zipper inventor.                                                          4.       Zippers are only made of metal.                                         

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm bài:
- Đọc đoạn văn kỹ lưỡng để hiểu nội dung và tìm các thông tin liên quan đến các câu hỏi.
- Đọc câu hỏi và xác định câu trả lời mà ta có thể tìm thấy trong đoạn văn.
- Kiểm tra lại câu trả lời và chọn đáp án phù hợp.

Câu trả lời:
1. FALSE. The people in the USA wore high shoes and clothes with a long row of buttons until the 1810s. Whitcomb Judson invented the first zipper in 1839.
2. FALSE. Zippers are strong, but they open and close very easily.
3. TRUE. Whitcomb Judson invented the first zipper in 1839.
4. FALSE. Zippers can be made of metal or plastic.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

3. FALSE - Whitcomb Judson was not the first zipper inventor. He invented the first zipper in 1839 and called it a slide fastener.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

2. TRUE - Zippers were invented to make it easier for people to put on and take off clothes. They are designed to open and close easily.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

1. FALSE - The people in the USA have not used zippers since the 1810s. They used high shoes and clothes with buttons during that time.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46231 sec| 2259.609 kb