Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Hạnh

Phân số như thế nào là lớn hơn 1 ? Phân số như thế nào là bé hơn 1 ?
Help me, please! Mình đang tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi cực kỳ khó khăn và mình cần sự trợ giúp từ cộng đồng. Ai có thể giải đáp giúp mình?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để xác định một phân số có lớn hơn 1 hay bé hơn 1, ta so sánh giá trị của phân số đó với số 1.

Phương pháp giải:
1. So sánh tỷ lệ của tử số và mẫu số: Nếu tỷ lệ tử số và mẫu số của phân số nhỏ hơn 1, tức là tử số nhỏ hơn mẫu số, thì phân số đó là bé hơn 1. Ngược lại, nếu tỷ lệ tử số và mẫu số của phân số lớn hơn 1, tức là tử số lớn hơn mẫu số, thì phân số đó là lớn hơn 1.

Ví dụ:
Phân số 3/5: Tỷ lệ tử số và mẫu số là 3/5 = 0.6 < 1, nên phân số 3/5 là bé hơn 1.
Phân số 7/4: Tỷ lệ tử số và mẫu số là 7/4 = 1.75 > 1, nên phân số 7/4 là lớn hơn 1.

Câu trả lời:
- Để một phân số là lớn hơn 1: Tỷ lệ tử số và mẫu số phải là một số lớn hơn 1.
- Để một phân số là bé hơn 1: Tỷ lệ tử số và mẫu số phải là một số nhỏ hơn 1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Phương pháp làm:

1. Xem xét câu hỏi và xác định ý chính của nó.
2. Hiểu ý nghĩa của từ/cụm từ đã cho trong câu và tìm từ/cụm từ tương đương trong các gợi ý.
3. Sử dụng từ/cụm từ tương đương được cho trong gợi ý để hoàn thành câu.
4. Kiểm tra lại câu để đảm bảo nó chính xác và rõ ràng.

Câu trả lời:

1. Most story will accept a credit card instead of cash. (ALTERNATIVE)
=> Most stores offer the alternative of using a credit card instead of cash.

2. You can avoid tooth decay by brushing your teeth regularly. (PREVENT)
=> Regularly brushing your teeth can prevent tooth decay.

3. Some of Peter's expressions make me think of my brother. (REMIND)
=> Some of Peter's expressions remind me of my brother.

4. When do you think this bridge was built? (OLD)
=> How old do you think this bridge is?

5. That old typewriter is not worth repairing. (POINTLESS)
=> It is pointless to repair that old typewriter.

6. They share a lot of hobbies and interests. (COMMON)
=> They have a lot of common hobbies and interests.

7. This train should have left 30 minutes ago. (MEANT)
=> This train was meant to leave 30 minutes ago.

8. The president arranged for me to use his chauffeur-driven whenever I liked. (DISPOSAL)
=> The president arranged for me to have his chauffeur-driven at my disposal whenever I liked.

9. The painting is worth 25,000d. (VALUED)
=> The painting is valued at 25,000d.

10. This passport can be used in most countries.

11. My bank manager and I get on together very well. (TERMS)
=> My bank manager and I get on well in terms of our relationship.

12. That hotel is a bit too expensive for us, I am afraid. (REACH)
=> I'm afraid that hotel is a bit out of our reach.

13. Absolute secrecy was crucial to the success of the mission.

14. Immediately after his arrival home, a water-heater exploded.

15. Rite doesn't realize how serious her husband's operation is going to be.

16. A waiter spilled soup over Lydia's new dress last night.

17. It was the goalkeeper that saved the match for us.

18. Tim insisted on being told the complete story.

19. Jane's husband will be returning from South America quite soon.

20. The permit expires at the end of this month.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.20763 sec| 2228.742 kb