Lớp 9
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Việt

People say football is the best game to play. Football

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc câu hỏi kỹ và hiểu ý nghĩa của nó.
2. Tìm hiểu về bóng đá và các lợi ích của việc chơi bóng đá.
3. Tìm kiếm thông tin và ý kiến từ các nguồn đáng tin cậy về câu hỏi.
4. Sắp xếp ý kiến và thông tin đã tìm được.
5. Viết câu trả lời theo cách phù hợp với yêu cầu và thông tin đã tìm được.

Câu trả lời:

There are several reasons why people say football is the best game to play. Firstly, football is a great sport for exercise. It requires both physical stamina and mental alertness, helping players improve their overall fitness. Secondly, football promotes teamwork and cooperation. Players need to work together in order to achieve their goals, fostering communication and trust among team members. Thirdly, football is a universal sport that brings people together. It is played and loved by people from different cultures and backgrounds, creating a sense of unity and connection. Lastly, football is a game that can be played at any age and skill level. Whether you are a beginner or an experienced player, football can provide enjoyment and opportunities for personal growth. Overall, football offers a combination of physical benefits, interpersonal skills, and inclusiveness that make it a popular choice for many people.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Playing football is a great way to socialize and make new friends who share the same passion for the game.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Football provides a platform for individuals to showcase their skills and talents.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Football is loved by many because it helps improve physical fitness and stamina.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Football is considered the best game to play because it is a team sport that promotes teamwork and cooperation among players.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47830 sec| 2259.734 kb