Lớp 9
30điểm
3 năm trước
!Lần đầu hỏi
văn quyết

Người ta dùng một dung dịch chứa 20 gam NaOH để hấp thụ hoàn toàn 22 gam CO2. Muối nào được tạo thành và khối lượng bao nhiêu ?
Help me, please! Mình đang tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi cực kỳ khó khăn và mình cần sự trợ giúp từ cộng đồng. Ai có thể giải đáp giúp mình?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
1. Viết phương trình hóa học cho phản ứng giữa NaOH và CO2:
NaOH + CO2 -> Na2CO3 + H2O
2. Tính số mol của CO2 đã hấp thụ được:
Số mol CO2 = khối lượng CO2 / khối lượng mol CO2 = 22 g / (12 g/mol + 2(16 g/mol)) = 0.5 mol
3. Theo phương trình phản ứng, ta thấy 1 mol CO2 tương ứng với 1 mol Na2CO3, nên số mol Na2CO3 tạo thành cũng là 0.5 mol.
4. Tính khối lượng của Na2CO3:
Khối lượng Na2CO3 = số mol Na2CO3 * khối lượng mol Na2CO3 = 0.5 mol * (23 g/mol + 2(12 g/mol) + 3(16 g/mol)) = 53 g.

Câu trả lời: Muối Na2CO3 được tạo thành và có khối lượng là 53 gam.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

By using the stoichiometry of the balanced equation 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O, we can determine the moles of NaOH reacting with CO2. From the molar mass of NaOH (40 g/mol) and CO2 (44 g/mol), we find that 20 grams of NaOH can react with (20 g x 1 mol/40 g) = 0.5 mole of NaOH. Since the molar ratio between NaOH and CO2 is 2:1, the number of moles of CO2 reacted with 0.5 mole of NaOH is 0.5 mole x 0.5 = 0.25 mole. According to the balanced equation, 1 mole of CO2 reacts to form 1 mole of Na2CO3. Hence, 0.25 mole of CO2 would result in 0.25 mole of Na2CO3. The molar mass of Na2CO3 is 106 g/mol, so the mass of Na2CO3 formed is 0.25 mole x 106 g/mol = 26.5 grams.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

The balanced chemical equation for the reaction between NaOH and CO2 is 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O. The molar mass of NaOH is 40 g/mol and CO2 is 44 g/mol. Therefore, 20 grams of NaOH can react with (22 g of CO2 / 44 g/mol) = 0.5 mole of CO2. According to the stoichiometry, 1 mole of NaOH reacts with 1 mole of CO2 to form 1 mole of Na2CO3. Thus, 0.5 mole of Na2CO3 is produced. The molar mass of Na2CO3 is 106 g/mol, so the mass of Na2CO3 formed is 0.5 mole x 106 g/mol = 53 grams.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

The reaction between NaOH and CO2 can be represented as follows: 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O. From the stoichiometry, we can see that 1 mole of NaOH reacts with 1 mole of CO2 to form 1 mole of Na2CO3. The molar mass of NaOH is 40 g/mol and CO2 is 44 g/mol. Therefore, 20 grams of NaOH react with (22 g of CO2 / 44 g/mol) = 0.5 mole of CO2. As a result, 0.5 mole of Na2CO3 is formed. The molar mass of Na2CO3 is 106 g/mol, so the mass of Na2CO3 formed is 0.5 mole x 106 g/mol = 53 grams.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.42848 sec| 2260.539 kb