Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Việt

Nêu cách đổi đơn vị tốc độ?
Làm ơn, nếu ai biết thông tin về câu hỏi này, có thể chia sẻ với mình được không? Mình sẽ rất biết ơn!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để đổi đơn vị tốc độ, ta có thể sử dụng phương pháp quy đổi đơn vị hoặc sử dụng công thức tính toán.

1. Quy đổi đơn vị:
- Để đổi từ m/s sang km/h: nhân với 3,6.
- Để đổi từ km/h sang m/s: chia cho 3,6.

2. Sử dụng công thức:
Tốc độ được tính bằng công thức: v = s / t
Trong đó:
- v là tốc độ (m/s)
- s là quãng đường (m)
- t là thời gian (s)

Để đổi đơn vị tốc độ, ta sẽ tính theo công thức trên và đảm bảo đơn vị quãng đường và thời gian chuyển đổi hợp lý. Ví dụ:
- Nếu quãng đường được cho bằng km và thời gian được cho bằng giờ, ta cần chuyển đổi quãng đường sang m và thời gian sang s trước khi tính tốc độ theo công thức trên.
- Nếu quãng đường được cho bằng cm và thời gian được cho bằng phút, ta cần chuyển đổi quãng đường sang m và thời gian sang s trước khi tính tốc độ.

Câu trả lời cho câu hỏi trên:
Cách đổi đơn vị tốc độ là nhân hoặc chia cho một hệ số quy định tương ứng với đơn vị muốn đổi thành. Ví dụ:
- Để đổi từ m/s sang km/h: nhân với 3,6.
- Để đổi từ km/h sang m/s: chia cho 3,6.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Một cách khác để đổi đơn vị tốc độ là sử dụng tỷ lệ chuyển đổi đơn vị như sau: 1 km/h = 0.2778 m/s.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Cách đổi đơn vị tốc độ là sử dụng công thức chuyển đổi với tỷ số khái niệm tốc độ như sau: v(mi/h) = v(m/s) * 2.237

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để đổi từ km/h sang cm/s, ta nhân tốc độ ban đầu (km/h) với 27.778

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để đổi từ km/h sang m/s, ta chia tốc độ ban đầu (km/h) cho 3.6

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.54346 sec| 2259.516 kb