Lớp 12
10điểm
2 năm trước
User Google

Một quầy tập hóa có 9 thùng cốc. Sau khi bán đi 450 cái cốc thì quầy đó còn lại 6 thùng cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó có bao nhiêu cái cốc?
Ủa, có ai rành về chủ đề này có thể hỗ trợ mình một chút được không? Mình chân thành cảm ơn trước mọi sự giúp đỡ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Ta đặt số lượng cốc ban đầu là x.

Sau khi bán đi 450 cái cốc, số lượng cốc còn lại là x - 450.

Qua điều kiện, ta có phương trình: (x - 450) / 9 = 6.

Cách 1: Giải phương trình
(x - 450) / 9 = 6
x - 450 = 6 * 9
x - 450 = 54
x = 54 + 450
x = 504

Cách 2: Sử dụng quy tắc chia
(x - 450) / 9 = 6
x - 450 = 54
x = 450 + 54
x = 504

Cách 3: Sử dụng định nghĩa
(x - 450) / 9 = 6
x - 450 = 6 * 9
x - 450 = 54
x = 504

Vậy, trước khi bán quầy đó có 504 cái cốc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Let the number of cups before selling be x. We can set up the equation 9x - 456 = 450. Solving this equation, we get x = 506 cups.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Gọi số cái cốc ban đầu là x. Số cái cốc còn lại sau khi bán là 6, tức là x - 450 = 6 * 9. Từ đó ta suy ra số cốc ban đầu là x = 6 * 9 + 450 = 54 + 450 = 504. Vậy trước khi bán, quầy có 504 cái cốc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Gọi số cái cốc ban đầu là x. Số cốc còn lại sau khi bán là x - 450 = 6 * (9 - 1). Từ đó ta suy ra số cốc ban đầu là x = 6 * (9 - 1) + 450 = 6 * 8 + 450 = 48 + 450 = 498. Vậy trước khi bán, quầy có 498 cái cốc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47699 sec| 2256.641 kb