Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Linh

một người mua 6 quyển sách cùng loại vì được giảm 10% theo giá bìa nên chỉ phải  trả 218700 đồng hỏi giá bìa  mỗi quyển sách là bao nhiêu?
Mình biết là mọi người đều bận rộn, nhưng nếu Bạn nào có thể sắp xếp chút thời gian để hỗ trợ mình giải đáp câu hỏi này, mình sẽ rất biết ơn.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta có thể sử dụng phương pháp sử dụng tỷ lệ.

Giả sử giá bìa mỗi quyển sách là x đồng.
Vậy giá trị các quyển sách trước khi giảm giá bằng (6 * x) đồng.
Theo đề bài, giá trị sau khi giảm giá bằng 218700 đồng và được giảm 10%.
Ta có phương trình sau:
(6 * x) - (10/100) * (6 * x) = 218700

Giải phương trình ta được:
(6 * x) - (0.1 * 6 * x) = 218700
(6 * x) * (1 - 0.1) = 218700
(6 * x) * (0.9) = 218700
x = 218700 / (6 * 0.9)
x = 218700 / 5.4
x = 40500

Vậy giá bìa mỗi quyển sách là 40500 đồng.

Câu trả lời: Giá bìa mỗi quyển sách là 40500 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Giả sử giá bìa của mỗi quyển sách là X đồng. Theo đề bài, người mua được giảm 10% theo giá bìa, tức là phải trả 90% giá bìa. Vậy ta có phương trình (6X * 90%) = 218700. Từ đó, ta tính được giá bìa mỗi quyển sách là X = 218700 / (6 * 0.9) = 40500 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Giả sử giá bìa của mỗi quyển sách là X đồng. Người mua được giảm 10% theo giá bìa, tức là phải trả 90% giá bìa. Vậy ta có phương trình 6X * 0.9 = 218700. Từ đó, ta tính được giá bìa mỗi quyển sách là X = 218700 / (6 * 0.9) = 40500 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giả sử giá bìa của mỗi quyển sách là X đồng. Theo đề bài, người mua được giảm 10% theo giá bìa, tức là phải trả 90% giá bìa. Vậy ta có phương trình 6X * 0.9 = 218700. Từ đó, ta tính được giá bìa mỗi quyển sách là X = 218700 / (6 * 0.9) = 40500 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để viết số "Số gồm ba mươi tư triệu, năm mươi nghìn và bốn mươi lăm" ta thực hiện các bước sau:

1. Dùng số từ 0 đến 9 đọc từng chữ số trong số mỗi triệu. Ví dụ số "34,000,000" đọc là "ba mươi tư triệu".
2. Tương tự, đọc từng chữ số trong số hàng nghìn và số hàng đơn vị. Ví dụ số "50,000" đọc là "năm mươi nghìn" và số "45" đọc là "bốn mươi lăm"
3. Kết hợp từng phần đã đọc ở các bước trên để có số định dạng cuối cùng. Ví dụ số "34,000,045" đọc là "ba mươi tư triệu, năm mươi nghìn và bốn mươi lăm".

Vậy, "Số gồm ba mươi tư triệu, năm mươi nghìn và bốn mươi lăm viết là 34,000,045".

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.53301 sec| 2249.234 kb