Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Long

Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi : a)Diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê ? b)Diện tích đất trồng cây cà phê bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cao su ? 
Hello! Mình cần một chút sự giúp đỡ với câu hỏi này, mình không biết phải giải quyết thế nào. Ai có kinh nghiệm xin vui lòng chỉ bảo mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta sẽ sử dụng công thức tính phần trăm như sau:

a) Diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê?

Để tính phần trăm, ta sử dụng công thức:
Phần trăm = (phần / tổng) × 100%

Diện tích đất trồng cây cao su: 480ha
Diện tích đất trồng cây cà phê: 320ha

Phần trăm diện tích đất trồng cây cao su so với đất trồng cây cà phê = (480 / 320) × 100% = 150%

Vậy, diện tích đất trồng cây cao su là 150% diện tích đất trồng cây cà phê.

b) Diện tích đất trồng cây cà phê bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cao su?

Để tính phần trăm, ta sử dụng công thức:
Phần trăm = (phần / tổng) × 100%

Diện tích đất trồng cây cao su: 480ha
Diện tích đất trồng cây cà phê: 320ha

Phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê so với đất trồng cây cao su = (320 / 480) × 100% = 66.67%

Vậy, diện tích đất trồng cây cà phê là 66.67% diện tích đất trồng cây cao su.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

a) Diện tích đất trồng cây cà phê là 320 ha và diện tích đất trồng cây cao su là 480 ha. Vậy diện tích đất trồng cây cao su bằng 1.5 lần diện tích đất trồng cây cà phê.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

a) Phần trăm diện tích đất trồng cây cao su so với diện tích đất trồng cây cà phê là (480/320) * 100% = 150%. Vậy diện tích đất trồng cây cao su là 150% diện tích đất trồng cây cà phê.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a) Tỷ lệ diện tích đất trồng cây cao su so với diện tích đất trồng cây cà phê là 480/320 = 1.5. Vậy diện tích đất trồng cây cao su bằng 150% diện tích đất trồng cây cà phê.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

a) Diện tích đất trồng cây cà phê là 320 ha và diện tích đất trồng cây cao su là 480 ha. Vậy diện tích đất trồng cây cao su bằng 150% diện tích đất trồng cây cà phê.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49735 sec| 2257.828 kb