Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Hưng

Một hình vuông có chu vi 20 m,  diện tích vuông đo Bằng bao nhiêu m2 ? A. 15m2.         B. 20m2.           C. 25m2.      D. 400m2
Mình rất cần một số ý kiến từ các Bạn để giải quyết một câu hỏi khó khăn mà mình đang đối mặt này. Ai đó có thể đưa ra gợi ý giúp mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta cần tìm diện tích của hình vuông khi biết chu vi của nó.

Với một hình vuông, chu vi bằng tổng các cạnh, tức là 20m. Vì hình vuông có cạnh đều nên mỗi cạnh có độ dài là 20 ÷ 4 = 5m.

Diện tích hình vuông được tính bằng cách nhân cạnh với chính nó, tức là 5m × 5m = 25m².

Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là diện tích vuông đo bằng 25m².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Diện tích của hình vuông cũng có thể tính bằng cách lấy căn bậc hai của chu vi rồi bình phương. Vì chu vi của hình vuông là 20m, nên căn bậc hai của chu vi là √20 = 4.472m. Áp dụng công thức, diện tích của hình vuông là (4.472m)2 = 19.999m2 ≈ 20m2. Vậy câu trả lời là B. 20m2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Diện tích của hình vuông có thể tính bằng cách lấy nửa chu vi của nó và bình phương. Vì chu vi hình vuông là 20m, nên nửa chu vi là 20 ÷ 2 = 10m. Áp dụng công thức, diện tích của hình vuông là 10m2 = 100m2 = 400m2. Vậy câu trả lời là D. 400m2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để tìm diện tích của hình vuông, ta sử dụng công thức diện tích = cạnh × cạnh. Vì chu vi của hình vuông là 20m, nên độ dài mỗi cạnh của nó là 20 ÷ 4 = 5m. Áp dụng công thức, diện tích của hình vuông là 5m × 5m = 25m2. Vậy câu trả lời là C. 25m2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.51272 sec| 2221.57 kb