Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Giang

Một hình thang có đáy bé là 12 cm,đáy lớn gấp rưỡi đáy bé,chiều cao bằng trung binhg cộng hai đáy.Tính diện tích hình thang
Hello! Mình cần một chút sự giúp đỡ với câu hỏi này, mình không biết phải giải quyết thế nào. Ai có kinh nghiệm xin vui lòng chỉ bảo mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, ta sử dụng các bước sau:

Bước 1: Gọi đáy bé là a (cm), đáy lớn là b (cm), chiều cao là h (cm).
Bước 2: Theo đề bài, ta có hai mệnh đề sau:
- Mệnh đề 1: "đáy lớn gấp rưỡi đáy bé" nghĩa là b = 1.5a.
- Mệnh đề 2: "chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy" nghĩa là h = (a + b)/2.
Bước 3: Phương pháp giải hệ phương trình 2 ẩn trên:
- Thay bằng giá trị của a từ mệnh đề 1 vào mệnh đề 2:
(1.5a + a)/2 = h
(2.5a)/2 = h
a/2 = h
a = 2h
- Thay a bằng giá trị 2h vào mệnh đề 1:
b = 1.5(2h)
b = 3h
Bước 4: Diện tích hình thang được tính bằng công thức A = (đáy lớn + đáy bé) * chiều cao / 2.
- Thay các giá trị vào công thức:
A = (b + a) * h / 2
A = (3h + 2h) * h / 2
A = 5h * h / 2
A = 5h^2 / 2
Bước 5: Ta đã tính được diện tích hình thang theo biến h (chiều cao), vậy câu trả lời là "Diện tích hình thang là 5h^2 / 2 (đơn vị diện tích)".

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Đáy bé là 12 cm, đáy lớn là 12 * 1.5 = 18 cm. Chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy là (12 + 18) / 2 = 15 cm. Diện tích hình thang là 3 lần diện tích tam giác có đáy bằng đáy bé và chiều cao bằng chiều cao hình thang ban đầu. Ta có diện tích tam giác là (đáy * chiều cao) / 2, vậy diện tích hình thang là 3 * (12 * 15) / 2 = 540 cm².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Đáy bé là 12 cm, đáy lớn là 12 * 1.5 = 18 cm. Chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy là (12 + 18) / 2 = 15 cm. Diện tích hình thang là (đáy bé + đáy lớn) * chiều cao / 2 = (12 + 18) * 15 / 2 = 450 cm².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Đáy bé là 12 cm, đáy lớn là 12 * 1.5 = 18 cm. Chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy là (12 + 18) / 2 = 15 cm. Diện tích hình thang là diện tích tổng hai tam giác nhỏ bằng nhau, mỗi tam giác có diện tích là (đáy * chiều cao) / 2. Vậy diện tích hình thang là 2 * (12 * 15) / 2 = 360 cm².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Đáy bé là 12 cm, đáy lớn là 12 * 1.5 = 18 cm. Chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy là (12 + 18) / 2 = 15 cm. Diện tích hình thang là (đáy lớn + đáy bé) * chiều cao / 2 = (18 + 12) * 15 / 2 = 450 cm².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.51164 sec| 2248.672 kb