Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Huy

một hình chữ nhật có chiều dài 2m, chiều dài hơn chiều rộng 3/5 . Chu vi hình chữ nhật đó à bao nhiêu mét ?  
Ai đó có thể chia sẻ kiến thức của mình để giúp tôi giải quyết vấn đề này không? Tôi sẽ rất biết ơn sự gián đoạn của Mọi người!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta sử dụng phương pháp giải sau đây:

Gọi chiều rộng hình chữ nhật là x (m).
Ta biết rằng chiều dài hơn chiều rộng 3/5, nghĩa là: chiều dài = x + 3/5x = 8/5x.
Theo đề bài, chiều dài là 2m, nên ta có phương trình 8/5x = 2.
Giải phương trình này ta được: x = 2/(8/5) = 5/4 (m).

Vậy chiều dài hình chữ nhật là: (8/5)*(5/4) = 2 (m).

Chu vi hình chữ nhật là: 2*(2 + 5/4) = 2*(8/4 + 5/4) = 2*(13/4) = 26/4 = 6.5 (m).

Vậy chu vi của hình chữ nhật là 6.5 m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Giả sử chiều rộng của hình chữ nhật là x. Vì chiều dài hơn chiều rộng 3/5, ta có thể tạo một phương trình: 2 = 2x + (3/5)x. Giải phương trình này, ta được x = 0.4m, tức là chiều rộng của hình chữ nhật là 0.4m. Vậy chiều dài của hình chữ nhật là 0.4 * (3/5) = 0.24m. Chu vi của hình chữ nhật là 2*(0.24 + 0.4) = 1.28m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Ta có thể giải bài toán bằng cách tìm diện tích hình chữ nhật và sau đó tính chu vi từ diện tích. Vì chu vi hình chữ nhật là gấp đôi tổng các cạnh, ta có thể tính được diện tích của hình chữ nhật là 2/(2*(3/5)) = 1.67m^2. Từ đó, ta tính được chu vi của hình chữ nhật là 2*(2*(3/5) + 2) = 7.2m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Đầu tiên, ta giả sử chiều rộng của hình chữ nhật là x. Vì theo đề bài, chiều dài hơn chiều rộng 3/5, nên ta có thể viết một phương trình như sau: 2 = x + (3/5)x. Từ đây, ta có thể tính được x = 0.8m. Vậy chiều dài của hình chữ nhật là 0.8m và chiều rộng là 0.8 * (3/5) = 0.48m. Chu vi của hình chữ nhật là 2*(0.8 + 0.48) = 2.56m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48448 sec| 2248.891 kb