Lớp 8
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Vương

Một đòn bẩy như hình vẽ. Ban đầu lực F2 tác dụng vào điểm O2 thì ở O1 xuất hiện lực F 1  độ lớn 400N. Nếu dịch điểm đặt lực F2 vào điểm O3 (OO2=O2O3) thì độ lớn F1 là bao nhiêu?
Mình có một câu hỏi muốn nhờ mọi người giúp đỡ trả lời. Ai có kinh nghiệm, xin đừng ngần ngại chia sẻ với mình!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Theo nguyên lý đòn bẩy, ta có F1/O1 = F2/O2 = F3/O3.

Để tính độ lớn của F1, ta cần biết độ lớn của F2 khi di chuyển từ O2 đến O3.

Để tìm được độ lớn của F2 khi dịch chuyển, ta có thể sử dụng công thức cân bằng lực:

F1 x O1 = F2 x O2

Với F1 = 400N, O1 = O2 và F2 là giá trị cần tìm, ta có:

400N x O1 = F2 x O2

Sau đó, ta có thể tính được giá trị của F2, và từ đó tính được giá trị của F1 bằng cách sử dụng công thức cân bằng lực:

F1 x O1 = F2 x O3

Trả lời câu hỏi:

Độ lớn của F1 là giá trị tính được từ phương pháp giải trên.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Another way to approach this problem is by using the concept of torque. Torque is the rotational equivalent of force. In this case, the torque created by F1 is equal to the torque created by F2. The torque created by a force can be calculated by multiplying the force by the perpendicular distance to the point of rotation. Mathematically, we have: F1 * O3O1 = F2 * O2O3. Therefore, if we know the value of F2 and the distances O2O3 and O3O1, we can calculate the value of F1 by rearranging the equation: F1 = (F2 * O2O3) / O3O1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

We can also solve this problem using the concept of mechanical advantage. The mechanical advantage of a lever is defined as the ratio of the output force to the input force. In this case, the output force is F1 and the input force is F2. The mechanical advantage of the lever can be calculated using the following formula: MA = F1 / F2. Since the lever is in equilibrium, the mechanical advantage is also equal to the ratio of the distance between the fulcrum and the output force to the distance between the fulcrum and the input force. Mathematically, we have: MA = O2O3 / O3O1. Therefore, if we know the distances O2O3 and O3O1, we can calculate the value of F1 by rearranging the formula: F1 = MA * F2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

According to the principle of moments, the lever will be in equilibrium if the sum of the clockwise moments is equal to the sum of the anticlockwise moments. Initially, the only force acting on the lever is F1, which creates a clockwise moment about point O3. When F2 is introduced at point O2, it will create an anticlockwise moment about point O3. To achieve equilibrium, the sum of these moments must be zero. Therefore, the moment created by F1 = moment created by F2. Mathematically, we have: F1 * O3O1 = F2 * O2O3. If we know the value of F2 and the distances O2O3 and O3O1, we can calculate the value of F1 by rearranging the equation: F1 = (F2 * O2O3) / O3O1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

The lever operates according to the principle of the conservation of energy. Therefore, the work done by the force F1 at point O1 is equal to the work done by the force F2 at point O2. If initially F1 is 400N and the distance O2O1 is h1, then the work done by F1 is given by W1 = F1*h1. If the force F2 is moved to point O3, and the distance O3O1 is h2, then the work done by F2 is W2 = F2*h2. Since the work done by F1 is equal to the work done by F2, we can set up the equation: F1*h1 = F2*h2. Therefore, if we know the value of F2, we can calculate the value of F1 by rearranging the equation: F1 = (F2*h2) / h1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49577 sec| 2261.383 kb