Lớp 11
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Huy

Một con lắc lò xo dao động theo phương trình x=4cos(20t+2η/3), với x là quãng đường tính bằng cm, thời gian t tính bằng giây. Hỏi trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, con lắc đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?
Làm ơn, nếu Mọi người có thể và có thời gian, Mọi người có thể giúp mình trả lời câu hỏi này không? Mình đánh giá cao mọi sự giúp đỡ mà Mọi người có thể cung cấp!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta thay các giá trị thời gian từ 0 đến 6 giây vào phương trình x=4cos(20t+2π/3) để tính quãng đường con lắc đi qua vị trí cân bằng.

Với t = 0 giây: x = 4cos(20*(0)+2π/3) = 4cos(2π/3) = 4*(-0.5) = -2 cm.
Với t = 1 giây: x = 4cos(20*(1)+2π/3) = 4cos(2π/3+20) = 4*(-0.866) = -3.464 cm.
Với t = 2 giây: x = 4cos(20*(2)+2π/3) = 4cos(2π/3+40) = 4*(-0.5) = -2 cm.
Với t = 3 giây: x = 4cos(20*(3)+2π/3) = 4cos(2π/3+60) = 4*0.5 = 2 cm.
Với t = 4 giây: x = 4cos(20*(4)+2π/3) = 4cos(2π/3+80) = 4*0.866 = 3.464 cm.
Với t = 5 giây: x = 4cos(20*(5)+2π/3) = 4cos(2π/3+100) = 4*0.5 = 2 cm.
Với t = 6 giây: x = 4cos(20*(6)+2π/3) = 4cos(2π/3+120) = 4*(-0.5) = -2 cm.

Tổng kết quãng đường con lắc đi qua vị trí cân bằng trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây là 7.464 cm.

Do đó, con lắc đi qua vị trí cân bằng 7.464 cm trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Do đó, trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, con lắc không thể đi qua vị trí cân bằng, vì không có chu kỳ T thỏa mãn điều kiện x(0) = x(T).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Với phương trình x(t) = 4cos(20t+2π/3), ta có x(0) = 4cos(2π/3) và x(T) = 4cos(20T + 2π/3). Để x(0) = x(T), ta cần giải phương trình: 4cos(2π/3) = 4cos(20T + 2π/3). Từ đây, ta có 2π/3 = 20T + 2π/3. Từ đó, suy ra 20T = 0. Điều này chỉ xảy ra khi T = 0.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Ta biết rằng một vòng dao động đầy đủ của con lắc xảy ra khi x(t) trở lại giá trị ban đầu. Đồng thời, ta biết rằng chu kỳ T của con lắc cần phải làm thỏa mãn điều kiện x(0) = x(T).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

 Từ pt li độ, ta thấy \(A=4cm;\omega=20\left(rad/s\right);\varphi_0=\dfrac{2}{3}\pi\left(rad\right)\) \(\Rightarrow T=\dfrac{2\pi}{\omega}=\dfrac{\pi}{10}\left(s\right)\)

Đường tròn lượng giác:

 

 Trong thời gian từ 0 đến 6 giây, góc quét của vật là \(\Delta\varphi=2\pi.\dfrac{\Delta t}{T}=2\pi.\dfrac{6}{\dfrac{\pi}{10}}=120\left(rad\right)\)

 (Tới đây bạn chỉ cần đếm xem vật quét \(120rad\) thì qua VTCB bao nhiêu lần là được)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45816 sec| 2261.508 kb