Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Hạnh

Một căn phòng hình lập phương có cạnh 3.5cm. Hỏi không khí chứa trong phòng đó nặng bao nhiêu, biết rằng 1 lít không khí nặng 1.2 gam?
Uh oh, mình đang rối bời với một câu hỏi khó đây. Mọi người có thể giúp mình tìm câu trả lời được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Ta biết đường kính căn phòng hình lập phương là 3.5 cm. Vậy cạnh của hình lập phương là 3.5/√3 cm ≈ 1.8 cm.
Thể tích của phòng là cạnh của hình lập phương mũ 3, tức là (1.8)^3 cm^3 = 5.832 cm^3.
Tiếp theo, ta cần đổi đơn vị từ cm^3 sang lít, ta biết 1 lít = 1000 cm^3.
Vậy thể tích phòng là 5.832/1000 lít ≈ 0.005832 lít.
Từ đó, ta có thể tính khối lượng của không khí trong phòng bằng cách nhân thể tích không khí với khối lượng của 1 lít không khí, tức là:
0.005832 lít x 1.2 gram/lít = 0.0069984 gram ≈ 0.007 gram.

Vậy không khí trong căn phòng hình lập phương có cạnh 3.5 cm nặng khoảng 0.007 gram.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Để tính khối lượng không khí trong căn phòng, ta cần tính thể tích của căn phòng. Với cạnh là 3.5cm, ta tính được thể tích của phòng là V = 3.5cm x 3.5cm x 3.5cm = 42.875 cm^3. Sau đó, ta chuyển đổi thể tích này sang đơn vị lít bằng cách chia cho 1000 (vì 1 lít = 1000 cm^3), ta được V = 42.875 cm^3 / 1000 = 0.042875 lít. Cuối cùng, ta tính khối lượng của không khí trong căn phòng bằng cách nhân thể tích không khí với khối lượng mỗi lít không khí, ta có khối lượng không khí trong căn phòng là 0.042875 lít x 1.2 gam = 0.05145 gam.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để tính khối lượng không khí trong căn phòng, ta cần tính thể tích của căn phòng. Với cạnh là 3.5cm, ta tính được thể tích của phòng là V = 3.5cm x 3.5cm x 3.5cm = 42.875 cm^3. Sau đó, ta chuyển đổi thể tích này sang đơn vị lít bằng cách chia cho 1000 (vì 1 lít = 1000 cm^3), ta được V = 42.875 cm^3 / 1000 = 0.042875 lít. Cuối cùng, ta tính khối lượng của không khí trong căn phòng bằng cách nhân thể tích không khí với khối lượng mỗi lít không khí, ta có khối lượng không khí trong căn phòng là 0.042875 lít x 1.2 gam = 0.05145 gam.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để làm bài này, ta cần hiểu về mở đầu của mệnh đề phụ trong tiếng Anh.

Phương pháp làm:
- Đây là một câu có cấu trúc câu chuyển tiếp (rearrangement), trong đó mệnh đề chính ("she felt extremely excited") được di chuyển lên trước mệnh đề phụ ("Opened the letter from her boyfriend").
- Để di chuyển mệnh đề chính lên trước mệnh đề phụ, ta cần dùng cấu trúc "V^ing + O", trong đó "V" chính là động từ chính của mệnh đề phụ (trong trường hợp này là "Opened"), "^ing" là hình thức hiện tại phân từ của động từ đó, và "O" là tân ngữ của động từ đó (trong trường hợp này là "the letter from her boyfriend").
- Vậy câu trả lời chính xác là: Opened the letter from her boyfriend.

Cách làm khác:
- Ta có thể di chuyển mệnh đề phụ ra sau mệnh đề chính, sẽ tạo thành câu chuyển tiếp ngược (reversed rearrangement).
- Để làm như vậy, ta sẽ dùng cấu trúc "O + V^ing", trong đó "O" chính là tân ngữ của động từ chính (trong trường hợp này là "the letter from her boyfriend"), và "^ing" là hình thức hiện tại phân từ của động từ chính (trong trường hợp này là "Opened").
- Vậy câu trả lời khác là: The letter from her boyfriend, opened.

Với câu hỏi này, có thể có cách làm khác nhau, nhưng cả hai cách trên đều đúng và ngữ nghĩa không thay đổi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44699 sec| 2248.766 kb