Lớp 3
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Giang

Mẹ chia kẹo cho Hồng và Lan, mỗi lần chia Hồng đựơc 6 viên còn Lan được 4 viên. Sau khi chia xong Hồng được nhiều hơn Lan 12 viên kẹo. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu viên kẹo?                                                                           Ai làm đầu mình sẽ tick cho người đó
Mình biết là mình đang yêu cầu lớn, nhưng có Bạn nào đó có thể nhận lời cứu nguy giúp mình trả lời câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta có thể sử dụng một số phương pháp sau:

Phương pháp 1:
Giả sử khi mẹ chia kẹo, Hồng được x viên, Lan được y viên kẹo.
Theo đề bài, ta có 2 phương trình:
x = y + 12 (Hồng được nhiều hơn Lan 12 viên kẹo)
x = 6a (Hồng được 6 viên kẹo)
y = 4a (Lan được 4 viên kẹo)

Giải hệ phương trình trên, ta tìm ra giá trị của a, rồi tính giá trị của x và y, từ đó tìm đáp số.

Phương pháp 2:
Ta sử dụng phương pháp vẽ ra biểu đồ dạng hình chữ nhật:
|----------
|12468...
|----------
|246810...
|----------

Hình chữ nhật thể hiện số viên kẹo mà Hồng và Lan được. Hình chữ nhật thứ nhất, chiều dài hình chữ nhật là số viên kẹo Hồng được chia, chiều rộng là số viên kẹo Lan được chia. Hình chữ nhật thứ hai, chiều dài là số viên kẹo Hồng được, chiều rộng là số viên kẹo Lan được. Vì Hồng được nhiều hơn Lan 12 viên kẹo, nên số viên kẹo Hồng được chia lớn hơn số viên kẹo Lan được chia.

Để tìm số viên kẹo mà Hồng và Lan được, ta có thể xác định hai cạnh của hình chữ nhật đó là 6 và 4 (đề bài đã cho). Từ đó, ta tính diện tích của hình chữ nhật và tìm ra đáp số.

Câu trả lời: Mỗi bạn được 24 viên kẹo.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

{"content1": "Đặt số viên kẹo mà mỗi bạn được là x.
Số viên kẹo Hồng có là 6x.
Số viên kẹo Lan có là 4x.
Theo đề bài, ta có phương trình: 6x = 4x + 12.
Giải phương trình ta được: 2x = 12 => x = 6.
Vậy mỗi bạn được 6 viên kẹo.",
"content2": "Đặt số viên kẹo mà mỗi bạn được là x.
Số viên kẹo Hồng có là 6x.
Số viên kẹo Lan có là 4x.
Theo đề bài, ta có phương trình: 6x - 4x = 12.
Giải phương trình ta được: 2x = 12 => x = 6.
Vậy mỗi bạn được 6 viên kẹo.",
"content3": "Đặt số viên kẹo mà mỗi bạn được là x.
Số viên kẹo Hồng có là 6x.
Số viên kẹo Lan có là 4x.
Theo đề bài, ta có phương trình: 6x - 4x = 12.
Giải phương trình ta được: 2x = 12 => x = 6.
Vậy mỗi bạn được 6 viên kẹo."}

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phương pháp làm bài tập này là đọc các câu hỏi và đáp án, sau đó chọn từ đúng nhất dựa trên hiểu biết và kiến thức của mình.

Câu trả lời chi tiết và đầy đủ:

1. Are you a student or a teacher?
- Câu trả lời đúng là c. I'm a student.

2. ……..down, please !
- Câu trả lời đúng là a. Sit

3. ……..up please !
- Câu trả lời đúng là d. Stand

4. What is ………favourite colour ? I like red.
- Câu trả lời đúng là c. your

5. Whose book is this?
- Câu trả lời đúng là d. It's mine

6. Choose a word which has different part of pronunciation:
- Câu trả lời đúng là b. mother

7. What are ……..? They are my books.
- Câu trả lời đúng là d. these

8. Can you drink……..? Yes, I can.
- Câu trả lời đúng là a. orange juice

9. I am …..a picture now.
- Câu trả lời đúng là d. drawing

10. Tick the odd one out
- Câu trả lời đúng là a. picture

Bài 2:
1. subje...t
2. doc...or
3. h...ad
4. j...ans
5. cour...e
6. sund...y
7. e...d
8. th...ee
9. ha...f
10. ..limb

Bài 3: Matching
1. coconut - j. dừa
2. grape - b. nho
3. badminton - a. cầu lông
4. Enlgand - d. nước Anh
5. desktop - e. màn hình
6. apple - i. táo
7. volleyball - f. bóng chuyền
8. bus-stop - g. bến xe buýt
9. schoolyard - c. sân trường
10. bottles - h. chai

Đáp án:
1. Câu 1: c. I'm a student.
2. Câu 2: a. Sit
3. Câu 3: d. Stand
4. Câu 4: c. your
5. Câu 5: d. It's mine
6. Câu 6: b. mother
7. Câu 7: d. these
8. Câu 8: a. orange juice
9. Câu 9: d. drawing
10. Câu 10: a. picture

Bài 2:
1. subject
2. doctor
3. head
4. jeans
5. course
6. Sunday
7. ed
8. three
9. half
10. limb

Bài 3:
1. Coconut - j. dừa
2. Grape - b. nho
3. Badminton - a. cầu lông
4. England - d. nước Anh
5. Desktop - e. màn hình
6. Apple - i. táo
7. Volleyball - f. bóng chuyền
8. Bus-stop - g. bến xe buýt
9. Schoolyard - c. sân trường
10. Bottles - h. chai

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 3
Câu hỏi Lớp 3

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46232 sec| 2251.016 kb