Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Giang

I. Rewrite the sentences without changing the meaning. 1. Martin may not be very well but he still manages to enjoy life. \(\Rightarrow\) Martin's ............................................................................ 2. Thanks to his aunt's legacy of 10.000 $ he was able to buy the house he wanted. \(\Rightarrow\) Had his ............................................................................................................ 3. The workers only called off the strike after a new pay ofter. \(\Rightarrow\) Only after ........................................................................................... 4. I prefer going out for a meal to staying at home. \(\Rightarrow\) I'd rather ....................................................................... 5. Mary was the only student absent from class. \(\Rightarrow\) Apart...................................................................................... 6. It's difficult for older people to learn a language. \(\Rightarrow\) Older people have .................................................................................................. 7. Jane hasn't made much progress at school. \(\Rightarrow\) Jane has only............................................................... 8. He does almost no work. \(\Rightarrow\) He hardly .............................................................................. 9. I had expected the weather to be worse \(\Rightarrow\) The weather was not......................................................... 10. It's the cheapest watch but it's the nicest. \(\Rightarrow\) Not only.........................................................

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
- Đọc và hiểu câu cần đổi ý.
- Tìm từ/cụm từ/ cấu trúc có thể thay đổi nhưng không thay đổi ý nghĩa của câu gốc.
- Sử dụng từ/cụm từ/cấu trúc tìm thấy để viết lại câu mới không thay đổi ý nghĩa.

Câu trả lời:
1. Martin's not feeling very well, but he still manages to enjoy life.
2. Had his aunt not left him a legacy of $10,000, he wouldn't have been able to buy the house he wanted.
3. Only after a new pay offer did the workers call off the strike.
4. I'd rather go out for a meal than stay at home.
5. Apart from Mary, all the students were present in class.
6. Older people have difficulty learning a language.
7. Jane has only made limited progress at school.
8. He hardly does any work.
9. The weather wasn't as bad as I had expected.
10. Not only is it the cheapest watch, but it's also the nicest.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Only after receiving a new pay offer did the workers call off the strike.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Thanks to his aunt's legacy of $10,000, he was able to buy the house he wanted.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Martin's health may not be very good but he still manages to enjoy life.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.27790 sec| 2241.898 kb