Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Phương

Hình thoi ABCD có diện tích 220,5cm vuông,độ dài đường chéo BD là 18cm.Tìm độ dài đường chéo AC của hình thoi đó                                                    Viết cả lời giải nhé
Ai đó ơi, giúp mình với! Mình đang trong tình thế khó xử lắm, mọi người có thể góp ý giúp mình vượt qua câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Với hình thoi ABCD, ta có:
- Diện tích hình thoi = 220,5 cm^2
- Đường chéo BD = 18 cm

Cách 1: Sử dụng công thức tính diện tích hình thoi:
Diện tích hình thoi = (đường chéo AC × đường chéo BD) / 2
220,5 = (đường chéo AC × 18) / 2
đường chéo AC × 18 = 441
đường chéo AC = 441 / 18
đường chéo AC = 24,5 cm

Cách 2: Sử dụng định lý Pythagoras:
Trong hình thoi ABCD, hai đường chéo BD và AC cắt nhau tại một góc vuông (O). Ta có:
BD^2 = AB^2 + AD^2
18^2 = AB^2 + AD^2
324 = AB^2 + AD^2

Với diện tích hình thoi ABCD = 220,5 cm^2, ta có:
Diện tích hình thoi = (đường chéo AC × đường chéo BD) / 2
220,5 = (đường chéo AC × 18) / 2
đường chéo AC × 18 = 441
đường chéo AC = 441 / 18
đường chéo AC = 24,5 cm

Câu trả lời: Độ dài đường chéo AC của hình thoi là 24,5 cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Theo định lý Euclid, trong một hình thoi, đường chéo chia hình thoi thành 2 tam giác đồng dạng với nhau. Vì vậy, ta có tỷ lệ đồng dạng giữa hai tam giác ABM và CDM, khi biết rằng đường chéo BD chia hình thoi thành hai tam giác đồng dạng. Từ tam giác ABM và tam giác CDM, ta có tỷ lệ giữa cạnh AB và cạnh CD là AB/CD = MB/MD. Ta cũng có tỷ lệ giữa cạnh BC và cạnh AD là BC/AD = MC/MA. Vì đường chéo BD chia hình thoi thành hai tam giác đồng dạng, nên tỷ lệ giữa cạnh AB và cạnh BC cũng bằng tỷ lệ giữa cạnh CD và cạnh AD. Từ đó suy ra AB/BC = CD/AD. Do đó, ta có tỷ lệ AB/BC = CD/AD = 1. Vì vậy, độ dài đường chéo AC của hình thoi ABCD là độ dài cạnh AB hoặc cạnh BC.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Theo định lý Pythagoras, độ dài đường chéo của hình thoi là căn bậc hai của tổng bình phương độ dài hai cạnh vuông góc với nhau. Trong hình thoi ABCD, đường chéo BD là đường chéo vuông góc với cạnh AB và cạnh BC. Vì vậy, ta có: BD^2 = AB^2 + BC^2. Với đường chéo AC, đây cũng là đường chéo vuông góc với cạnh nhưng khác quan hệ với bờn cạnh. Do đó, ta không thể áp dụng định lý Pythagoras để tính độ dài đường chéo AC.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để tìm độ dài đường chéo AC của hình thoi ABCD, ta có thể sử dụng công thức tính diện tích hình thoi. Diện tích hình thoi ABCD là tổng diện tích hai tam giác ABD và BCD. Ta có diện tích tam giác ABD là 0.5 x BD x AD = 0.5 x 18 x AD. Diện tích tam giác BCD cũng là 0.5 x BD x CD = 0.5 x 18 x CD. Vì hai tam giác này có diện tích bằng nhau, ta có 0.5 x 18 x AD = 0.5 x 18 x CD. Từ đó suy ra AD = CD.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phương pháp làm:

- Quan sát cụm từ hoặc câu nói trong câu hỏi ban đầu.
- Xác định ngữ cảnh và mục đích của câu nói đó.
- Xác định động từ gián tiếp/phụ thuộc tương ứng với ngữ cảnh và mục đích đã xác định.
- Chuyển câu nói ban đầu sang câu gián tiếp/phụ thuộc sử dụng động từ gián tiếp.

Câu trả lời:

1. The pupils asked their teacher to give them better marks.
2. She told me not to forget to send my parents her regards.
3. He told Lan to bring her swimming things in case it was sunny.
Hoặc: He advised Lan to bring her swimming things in case it was sunny.
4. The lady-research advised me to take science appreciation courses at school.
5. Mary asked John not to tell anyone her new address.
6. He advised us to go by train.
7. She offered to water the flowers every morning if we liked.
Hoặc: She offered to water the flowers every morning if we wanted.
8. They refused to go with him next Friday.
9. The teacher threatened the pupils that she would punish them if they didn't pay attention to the lesson.
10. He ordered me to keep my mouth shut.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.72357 sec| 2243.336 kb