Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Việt

Hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi, biết rằng sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi hiện nay của mỗi người
Chào cả nhà, mình đang gặp chút vấn đề khó khăn và thực sự cần sự giúp đỡ của mọi người. Ai biết chỉ giúp mình với nhé!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Đặt tuổi hiện tại của con là x tuổi.

Theo đó, tuổi hiện tại của mẹ là x + 30 tuổi.

Sau 3 năm nữa, tuổi của con và tuổi của mẹ lần lượt là (x + 3) tuổi và (x + 30 + 3) tuổi.

Theo giả thiết, tuổi của mẹ sau 3 năm nữa gấp 3 lần tuổi của con, ta có phương trình:

x + 33 = 3(x + 3)

Giải phương trình ta được:
x + 33 = 3x + 9
2x = 24
x = 12

Từ đó, ta suy ra tuổi hiện tại của con là 12 tuổi và tuổi hiện tại của mẹ là 12 + 30 = 42 tuổi.

Vậy, tuổi hiện nay của con là 12 tuổi và tuổi hiện nay của mẹ là 42 tuổi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Giả sử tuổi của con là x, tuổi của mẹ là x + 30. Quy ước tuổi hiện nay là năm 2021. Sau 3 năm nữa, tuổi của con sẽ là x + 3, tuổi của mẹ sẽ là x + 30 + 3 = x + 33. Theo đề bài, ta có phương trình x + 33 = 3(x + 3). Giải phương trình ta có x = 6. Vậy tuổi hiện nay của con là 6 tuổi, tuổi hiện nay của mẹ là 6 + 30 = 36 tuổi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giả sử tuổi của con là x, tuổi của mẹ là x + 30. Quy ước tuổi hiện nay là năm 2021. Sau 3 năm nữa, tuổi của con sẽ là x + 3, tuổi của mẹ sẽ là x + 30 + 3 = x + 33. Theo đề bài, tuổi của mẹ sau 3 năm gấp 3 lần tuổi của con, ta có phương trình x + 33 = 3(x + 3). Giải phương trình ta có x = 6. Vậy tuổi hiện nay của con là 6 tuổi, tuổi hiện nay của mẹ là 6 + 30 = 36 tuổi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giả sử tuổi của con là x, tuổi của mẹ là x + 30. Sau 3 năm nữa, tuổi của con sẽ là x + 3, tuổi của mẹ sẽ là x + 30 + 3 = x + 33. Theo đề bài, tuổi của mẹ sau 3 năm gấp 3 lần tuổi của con, ta có phương trình x + 33 = 3(x + 3). Giải phương trình ta có x = 6. Vậy tuổi hiện nay của con là 6 tuổi, tuổi hiện nay của mẹ là 6 + 30 = 36 tuổi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

To form a sentence using the past simple tense with the word "stay," you would use the verb "stayed." Here are some examples:

1. She stayed at her friend's house last night.
2. We stayed at a hotel during our vacation.
3. He stayed late at work to finish his project.

Answer to the question above:
The age of the mother is 42, and the age of the child is 12.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45225 sec| 2256.672 kb