Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Dung

Hai Thùng đựng tất cả là 357 lít dầu . Nếu rót 25 lít ở thùng bé bằng \(\frac{3}{4}\) số lít dầu ở thùng lớn. Tính số lít dầu ở thùng bé lúc đầu
Ai đó có thể tận tình chỉ giáo cho mình cách xử lý câu hỏi này với. Mình thật sự mong muốn lắng nghe những lời khuyên từ các Bạn.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Gọi x là số lít dầu ở thùng bé lúc đầu.

Theo đề bài, số lít dầu ở thùng lớn ban đầu là 357 - x lít.

Điều kiện rót 25 lít dầu ở thùng bé bằng \(\frac{3}{4}\) số lít dầu ở thùng lớn có thể biểu diễn bằng phương trình:

\(25 = \frac{3}{4} (357 - x)\)

Để giải phương trình này, ta nhân cả hai vế với \(\frac{4}{3}\) để loại bỏ mẫu số:

\(\frac{4}{3} \times 25 = 357 - x\)

\(100 = 357 - x\)

\(x = 357 - 100 = 257\)

Câu trả lời: Số lít dầu ở thùng bé lúc đầu là 257 lít.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

{"content1": "Giả sử số lít dầu ở thùng bé ban đầu là x lít.
Theo đề bài, số lít dầu ở thùng lớn ban đầu là 357 - x lít.
Tiếp theo, ta có phương trình: 25 = (3/4)(357 - x).
Giải phương trình trên, ta có: x = 155 lít.
Vậy số lít dầu ở thùng bé ban đầu là 155 lít."
"content2": "Gọi số lít dầu ở thùng bé ban đầu là x lít.
Theo đề bài, số lít dầu ở thùng lớn ban đầu là 357 - x lít.
Từ đó, ta có phương trình: x + (3/4)(357 - x) = 25.
Giải phương trình trên, ta có: x = 155 lít.
Vậy số lít dầu ở thùng bé ban đầu là 155 lít."
"content3": "Đặt số lít dầu ở thùng bé ban đầu là x lít.
Vì số lít dầu rót vào thùng bé bằng 3/4 số lít dầu ở thùng lớn nên ta có phương trình: x = (3/4)(357 - x) + 25.
Giải phương trình trên, ta có: x = 155 lít.
Vậy số lít dầu ở thùng bé ban đầu là 155 lít."}

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để làm các câu này, chúng ta cần thay đổi cấu trúc và từ ngữ trong câu ban đầu để mang ý nghĩa tương tự.
1. Nick writes more carefully than Phuc.
2. Phong swims faster than his brother.
- His brother swims slower than Phong.
3. A delicious cake is going to be made by the boy tonight.
4. I speak English more fluently than my sister.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47615 sec| 2249 kb